Hotarari Consiliul Local pe ani

REGULAMENT privind ocuparea temporara a domeniului public si privat al comunei Berceni si modalitatea de incasare a taxelor aferente ocuparii

HOTARARE Nr. 103 privind aprobare caiet de sarcini, devize şi şi realizare achiziţie „Reparaţii teren sport din curtea şcolii Moara Nouă”

HOTARARE Nr. 102 privind aprobare caiet de sarcini, devize şi şi realizare achiziţie „Amenajare locuri de joacă” sat Dîmbu

HOTARARE Nr. 101 privind aprobare caiet de sarcini şi realizare achiziţie „Echipamente iluminat festiv”

HOTARARE Nr. 98 privind aprobarea intabulării suprafeţei de teren situată în intravilanul comunei Berceni, Tll, Cc 604 şi a construcţiilor existente, conform măsurătorilor cadastrale

HOTARARE Nr. 97  privind aprobarea Organigramei şi modificarea componenţei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Berceni

HOTARARE Nr. 95 privind asocierea Comunei Berceni cu Judeţul Prahova, în vederea realizării investiţiei „SF pentru obiectivul, Adueţiune apă potabilă în comuna Berceni’’

HOTARARE Nr. 93 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 60/17.07.2018 privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2017 pentru lucrările de investiţii care se vor derula prin bugetul local al Comunei Berceni pe anul 2018

HOTARARE Nr. 92 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 59/17.07.2018 privind Lista cu investitiiie care se vor derula prin bugetul local pe anul 2018

HOTARARE Nr. 91 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Berceni la data de 15.11.2018

HOTARARE Nr. 75 privind aprobarea Regulamentului privind nomenclatura stradală şi adresă pentru Comuna Berceni

HOTARARE Nr. 74 privind aprobarea unui număr de 2 dosare în vederea atribuirii unui lot în suprafaţă de max. 500 mp pentru beneficiari ai Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

HOTARARE Nr. 73 privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Comuna Berceni şi Asociaţia Habitat for Humanity România

HOTARARE Nr. 72 privind modificarea şi completarea HCL Berceni nr. 73/25.08.2016 privind alocarea unui nr. de 5 loturi de casă de către 500 mp din PUZ 2 (UTR 6B) din satul Moara Nouă, situat în intravilan, T 1, P A.l (Trup VI, număr cadastral 21854-lotul 41;42;43;78;79) către Fundaţia Habitat for Humanity în vederea construirii de locuinţe sociale care ulterior să fie atribuite către beneficiarii care se încadrează în prevederile Legii nr. 15/2003

HOTARARE Nr. 71 privind aprobare PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (S=29791 mp)-ZONĂ MIXTĂ INSTITUŢII ŞI SERVICII ŞI UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE (Sst-37940 mp)-com. Berceni, NC 21738, 21472, 21469, tarla 29, parcelele A302/65, A302/64, A302/61, DN1 A, DJ101D, corn. Bărcăneşti

HOTARARE Nr. 70 privind aprobare PUZ – SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (S=1500 mp) DIN ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE ŞI ZONĂ CĂI DE COMUNICAŢIE PENTRU AMPLASARE SECŢIE ÎMBUTELIERE APĂ CARBOGAZIF1CATĂ (Sst=1821 mp) ÎN COM. BERCENI, SAT. BERCENI, NR. CADASTRAL 21160, TARLA 9, PARCELA A429, STR. TRAI AN

HOTARARE Nr. 69 privind emiterea Acordului de principiu pentru amplasarea obiectivului de investiţii P47 BERCENI Penitenciar 1000 locuri cu regim de maximă siguranţă şi închis cu destinaţia Penitenciar cu regim de maximă siguranţă şi închis, ce va fi situat în localitatea Berceni, str. DC 157, judeţul Prahova, identificat prin numărul cadastral 10567, înscris în cartea funciară 20664, tarla nr. 12, parcela Cc 105

HOTARARE Nr. 68 privind predarea în folosinţă prin contract de comodat (cu titlu gratuit) pe toată durata de existenţă a mijloacelor fixe , către SDEE Muntenia Nord SA, a capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice aferente lucrării “Extindere reţea electrică, sat. Cătunu, com. Berceni, judeţul Prahova”

HOTARARE Nr. 67 privind organizarea şi susţinerea financiară a unor manifestări culturale, artistice, sportive şi educative

HOTARARE Nr. 66 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului situat în extravilanul comunei Berceni ’T17, PA 180/10

HOTARARE Nr. 65 privind aprobare caiet de sarcini, devize şi realizare achiziţie „Reparaţii curente la Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Berceni”

HOTARARE Nr. 64 privind aprobare caiet de sarcini şi realizare achiziţie „INSULE ECOLOGICE COLECTARE SELECTIVĂ’’ PENTRU COMUNA BERCENI

HOTARARE Nr. 63 privind aprobare caiet de sarcini şi realizare achiziţie „Montare climatizare Cămin cultural Corlatesti”

HOTARARE Nr. 62 privind aprobarea participării domnului Panait Contantin, Viceprimar al comunei Berceni, la cursul de pregătire profesională “Principii şi mecanisme ale administraţiei moderne”

HOTARARE Nr. 61 privind desemnarea domnului Iacob Dan în funcţia de Preşedinte al Clubului Sportiv Comuna Berceni si atribuirea acestuia a calitâtii de ordonator tertiar de credite

HOTARARE Nr. 60 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 16/16.03.2018 privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2017 pentru lucrările de investiţii care se vor derula prin bugetul local al Comunei Berceni pe anul 2018

HOTARARE Nr. 59 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 35/11.05.2018 privind Lista cu investiţiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2018

HOTARARE Nr. 58 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Berceni la data de 17.07.2018

HOTARARE Nr. 57 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza – Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu titlul “CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ Sp+P+1E CU PROGRAM PRELUNGIT”

HOTARARE Nr. 56 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Berceni pentru şedinţele din lunile iulie – septembrie 2018

HOTARARE Nr. 55 privind aprobare caiet de sarcini, devize şi realizare achiziţie „Lucrări de instalare echipamente în staţiile de apă din satul Berceni şi satul Cătunu”

HOTARARE Nr. 54 privind aprobarea încheierii unei Convenţii între Comuna Berceni şi S.C. LAROREX SRL si stabilirea taxei pentru utilizarea suprafeţei aflate în proprietatea publică/privată a UAT Berceni pentru montarea a 6 bucăţi stâlpi de medie tensiune

HOTARARE Nr. 53 privind emiterea Acordului de principiu pentru închirierea suprafeţei totale de 5,3064 ha, amplasată în tarla nr. 1, parcela P4 (0,10 ha), tarla nr. 1, parcela Ng 6 (0,75 ha), tarla nr. 1, parcela Ca 5- (2,1128 ha), tarla nr. 2, parcela Ng 8 (2,3436 ha), com. Berceni, sat. Moara Nouăla data de 21.06.2018

HOTARARE Nr. 52 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Comuna Berceni la data de 21.06.2018

HOTARARE Nr. 51 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Berceni la data de 21.06.2018

HOTARARE Nr. 50 privind completarea şi modificarea prin actualizare conform măsurătorilor cadastrale a “Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local din comuna Berceni, judeţ Prahova”

HOTARARE Nr. 49 privind aprobare caiet de sarcini, devize şi realizare achiziţie „Reparaţii curente la Căminul Cultural Coriăteşti”

HOTARARE Nr. 48 privind aprobare caiet de sarcini şi realizare achiziţie „Servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie”

HOTARARE Nr. 47 privind însuşirea acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activiţăţii de audit public intern

HOTARARE Nr. 46 privind repacelarea loturilor din localitatea Dîmbu, în vederea atribuirii pentru beneficiari ai Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala

HOTARARE Nr. 45 privind modificarea Structurii organizatorice (Organigrama) şi a Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Berceni şi a instituţiilor din subordinea Consiliului local Berceni

HOTARARE Nr. 44 privind aprobare caiet de sarcini şi realizare achiziţie „Reparaţii împrejmuire cimitir sat Moara Nouă”

HOTARARE Nr. 43 privind aprobare caiet de sarcini şi realizare achiziţie „Reparaţii împrejmuire cimitir sat Berceni”

HOTARARE Nr. 42 privind aprobarea încheierii unei Convenţii între Comuna Berceni şi S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. si stabilirea chiriei pentru utilizarea suprafeţei aflate în proprietatea publică/privată a UAT Berceni pentru amplasarea de către S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. a reţelei de cablu cu fibră optică

HOTARARE Nr. 41 privind aprobarea achiziţiei PROIECTARE SI EXECUŢIA OBIECTULUI DE INVESTIŢIE “REALIZAREA UNUI SISTEM DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE PENTRU SATELE BERCENI, CORLĂTESTI, DÂMBU ŞI CĂTUNU CU O STAŢIE DE EPURARE ÎN SATUL CĂTUNU ŞI SATUL MOARA NOUA CU CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE SEPARATĂ”

HOTARARE Nr. 40 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local din comuna Berceni Judeţul Prahova

HOTARARE Nr. 39 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local din comuna Berceni Judeţul Prahova

HOTARARE Nr. 38 privind aprobarea unui număr de 5 dosare în vederea atribuirii unui lot în suprafaţă de max. 500 mp pentru beneficiari ai Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

HOTARARE Nr. 37 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigarea pajiştilor din proprietatea privată sau publică a comunei Berceni rămase neînchiriate la licitaţia desfăşurată în data de 02.05,2018

HOTARARE Nr. 36 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al comunei Berceni pentru anul 2017

HOTARARE Nr. 35 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 15/16.03.2018 privind Lista cu investiţiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2018

HOTARARE Nr. 34 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Berceni la data de 11.05.2018

HOTARARE Nr. 33 privind aprobarea cofinantării obiectivului de investiţii Extinderea sistemului de distribuţie a gazelor naturale pe strada Aleea Pădurii, comuna Berceni, sat. Cătunu, jud. Prahova

HOTARARE Nr. 32 privind aprobarea Procedurii de acordarea eşalonării la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local al comunei Berceni de către persoane fizice si juridice

HOTARARE Nr. 31 privind indexarea si stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

HOTARARE Nr. 30 privind aprobarea achiziţiei „Servicii de cosire si defrişare vegetaţie” şi aprobare caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 29 privind aprobarea achiziţiei „închiriere utilaje cu operator” şi aprobare caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 28 privind stabilirea cuantumului pentru acordarea unui ajutor de urgenţă, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, domnului Tache Nicolae

HOTARARE Nr. 27 privind aprobarea participării Primarului comunei Berceni la lucrările conferinţelor interne şi internaţionale ale Asociaţiei Comunelor din România şi ale forurilor din care aceasta face parte

HOTARARE Nr. 26 privind constituirea Comisiei de licitaţie, a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, aprobarea calendarului de desfăşurare a licitaţiei, fixare taxa de închiriere si taxe speciale în vederea desfăşurării procedurii de licitaţie publică cu strigare pentru închirierea suprafeţelor de izlaz si păşuni naturale din comuna Berceni

HOTARARE Nr. 25 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din proprietatea privată sau publică a comunei Berceni, a Studiului de oportunitate privind închirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitaţie, a Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor, a Raportului de evaluare privind nivelul minim al chiriei si Contractului de închiriere – model cadru, în vederea organizării licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea suprafeţelor de izlaz comunal şi alte suprafeţe de păşuni din comuna Berceni

HOTARARE Nr. 24 privind acordarea burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2017-2018, semestrul II

HOTARARE Nr. 23 privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporara a domeniului public si privat a) comunei Berceni si modalitatea de incasare a taxelor aferente

HOTARARE Nr. 22 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Berceni pentru şedinţele din lunile aprilie – iunie 2018

HOTARARE Nr. 19 privind încheierea unui acord între Comuna Berceni, reprezentată de dna. Cosmina Ramona Pândele, Primarul comunei Berceni şi S.C. NOI MNG SRL, reprezentată prin dl. Stoica Dumitru

HOTARARE Nr. 18 privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a Convenţiei nr. 2474 din 30.04.2014 încheiată cu SC Tuv Austria SRL si stabilirea chiriei pentru utilizarea suprafeţei de 86 m2 pentru conectarea investiţiei “Laborator control nedistructiv în regim de înălţime P+E, cabina poartă, împrejmuire teren si organizare de şantier, la reţeaua de distribuţie energie electrică LEA 20 Vega- derivarie Moara Noua, stâlpul 21 de

HOTARARE Nr. 17 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a Comunei Berceni pentru anul 2018

HOTARARE Nr. 16 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 12/16.02.2018 privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2017 pentru lucrările de investiţii care se vor derula prin bugetul local al Comunei Berceni pe anul 2018

HOTARARE Nr. 15 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 11/16.02.2018 privind Lista cu investiţiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2018

HOTARARE Nr. 14 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Berceni la data de

HOTARARE Nr. 13 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Comuna Berceni pe anul 2018

HOTARARE Nr. 12 privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2017 pentru lucrările de investiţii care se vor derula prin bugetul local de venituri şi cheltuieli al Comunei Berceni pe anul 2018

HOTARARE Nr. 11 privind aprobarea Listei cu investiţiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2018

HOTARARE Nr. 10 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Berceni pe anul 2018 şi estimări 2019-2021

HOTARARE Nr.9 privind aprobarea cofinantării obiectivului de investiţii „Extinderea sistemului de distribuţie a gazelor naturale pe strada Traian, sat Berceni, comuna Berceni”

HOTARARE Nr. 8 privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Berceni, pentru perioada 01.11.2017-31.12.2017

HOTARARE Nr. 7 privind modalitatea de completare a Registrului agricol al comunei Berceni

HOTARARE Nr. 6 privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Berceni pentru anul 2018-2019

HOTARARE Nr. 5 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local din comuna Berceni, judeţul Prahova

HOTARARE Nr. 4 privind încheierea unui acord între Comuna Berceni, reprezentată prin dna Cosmina Ramona Pândele, Primarul comunei Berceni şi dl Oded Fainaro, pentru întocmire PUZ

HOTARARE Nr. 3 privind aprobare P.U.Z. Extindere intravilan (9736 mp) pentru “Zonă mixtă: instituţii şi servicii/unităţi industrial şi depozite şi „Zonă cai de comunicaţii rutiere” (Sstud=10090 mp)

HOTARARE Nr. 2 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Berceni pentru şedinţele din lunile ianuarie – martie 2018

HOTARARE Nr. 1 privind acoperirea definitivă din execedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2017

HOTARARE Nr. 92 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

HOTARARE Nr. 70 la proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 300 lei in vederea acoperirii partiale a cheltuielilor de inmormantare al def.Neagu Elena. beneficiara de plata ajutorului social (decedata pe data de 14.06.2015 in comuna Berceni ,act de deces nr.27 din 15.06.2015 )

HOTARARE Nr. 69 privind urgentarea demararii procedurii de scoatere la concurs in vederea ocuparii unui nr.de 5 posturi unice vacante in cadrul aparatului de specialitate al Primarului si Consiliul local ( Inspector urbanism,cadastru si agricultura,protectia mediului si consilier juridic )

HOTARARE Nr. 68 la proiectul de hotarare privind aprobarea retragerii loturilor de casa atribuite unui nr.de 13 beneficiari ai Legii 15/2003 care nu au reusit sa demareze procedura in vederea obtinerii autorizatiei de construire ,pentru construirea unei locuinte proprietate personala,sau la data aprobarii efective si asigurarea locatiei,nu se mai incadreaza fie ca si-au schimbat domiciliul, fie au dobandit o locuinta sau un teren

HOTARARE Nr. 66 privind aprobarea PUZ „Schimbare destinatie teren (Supr.-2506 mp) din zona locuinte in zona unitati agricole in vederea amplasarii unei ferme agricole in com.Berceni,sat Catunu,nr.cadastral 21224,Tarla 10 ,Parcela 572 si 565” proprietatea d-lui Boeru Ion.

HOTARARE Nr. 65 privind interzicerea deplasarii in tarlalele situate pe teritoriul comunei Berceni, de atelaje ,de vehicule, autovehicule si autoturisme pe perioada de la 25 august-15 oct.2015,pana la recoltarea in totalitate a culturilor agricole de toamna si eliberarea terenurilor,masuri valabile si pentru viitori ani agricoli

HOTARARE Nr. 64 privind aprobarea modificarii suprafetei aferente lotului de casa nr.29 din PUZ 1 Moara Noua (UTR 6A) atribuit d-nei Manghinita Mariana ,prin majorare ,de la 500 mp ,la 574 mp si implicit diminuarea suprafetei lotului nr.30 aflat pe latura de vecinatate est,de la 500 mp,la 426 mp.si care nu a fost atribuit pana in prezent

HOTARARE Nr. 39 Pentru aprobarea Regulamentului propriu privind obligatiile si responsabilitatile ce revin persoanelor fizice si juridice din comuna Berceni pentru buna gospodarire si infrumusetare a localitatii si protectia mediului, precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii

HOTARARE Nr. 19 Privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru com.Berceni din anul 2014

HOTARARE Nr. 18 Privind alegerea viceprimarului comunei Berceni, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 15 privind respingerea acordarii platii in avans catre Asociatia Judeteana de Fotbal pentru serviciul de arbitraj care va fi asigurat competitiilor sportive ale echipei de fotbal A.S.Dimbu-Corlatesti (care functioneaza pe langa Primaria comunei Berceni, judetul Prahova)

HOTARARE Nr. 14 privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Berceni, domnul Oprisan Ion

HOTARARE Nr. 13 privind aprobarea Studiului pedologic si agrochimic special al Amenajamentului pastoral din com.Berceni, pentru utilizarea rationala a suprafetelor de pajisti naturale izlaz comunal

HOTARARE Nr. 12 privind acordarea un ajutor de urgenta ,in suma de 500 lei .md Carocea Comel din comuna Berceni.satul Berceni ,nr.562 judetul Prahova, intrucat acesta a decedat pe data de 29 ian.2015 in Mun.Pioiesti, pentru a acoperi o parte din cheltuielile cu inmormantarea acestuia

HOTARARE Nr. 8 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si estimarile 2016 – 2018

HOTARARE Nr. 2 Privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru com.Berceni din anul 2013

Acest site utilizeaza module cookie pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close