Cereri

Contact:      Tel. 0244 470 588     Int. 205

Acte necesare serviciului urbanism

1. Certificat de Urbanism

Acte necesare:

 1.       Cerere tip;
 2.       Plan de incadrare in zona si plan de situatie, elaborat pe suport topografic cu viza Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie (planul trebuie sa contina: curbele de nivel, toate corpurile de cladiri aflate pe parcela si parcelele invecinate, distantele de la limita de proprietate la cladiri si inaltimea cladirilor la coama);
 3.       Act de proprietate (copie);
 4.       Memoriu justificativ;
 5.       Plan de situatie pe suport topografic cu propunerea – 2 exemplare
 6.       Documentul de plata a taxei pentru Certificatul de Urbanism (copie);

2. Autorizatie de construire/desfiintare

Acte necesare:

 1.       Cerere tip;
 2.       Certificat de Urbanism;
 3.       Act de proprietate (copie legalizata);
 4.       Declaratie notariala, pe propria raspundere, privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
 5.       Certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (pt. demolare);
 6.       Documentul de plata a taxei pentru avizele si acordurile necesare emiterii Acordului Unic (copie);
 7.       Fise tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism, necesare emiterii Acordului Unic si, dupa caz, documentatii tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare – original si copie);
 8.       Avize si acorduri obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin Certificatul de Urbanism (doua exemplare – original si copie);
 9.       Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare – PAC/PAD, inclusiv referate de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica, semnate si stampilate in original (doua exemplare).