Administrație

Compartiment achiziții publice și investiții

Compartiment asistență socială și protecție socială

Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare și peisagistică

Secretar general

Compartiment camin cultural – biblioteca

Compartiment resurse umane, secretariat și relații cu publicul

Compartiment protecție civilă și situații de urgență

Compartiment cadastru, fond funciar, agricultură și protecția plantelor

Compartiment gospodărie comunală, întreținere și transport

Centrul pentru servicii de asistență comunitară – TIM

Compartiment stare civilă și evidență populației

Club sportiv Berceni

Biroul financiar-contabil

Compartiment Poliție locală

Compartiment protecția mediului

Compartiment fonduri europene