Biroul financiar contabil – Acte necesare persoane fizice

Compensari
 • Cerere compensare (descarca document)
 • Copie BI/CI;
 • Chitantele prin care s-au achitat sumele catre bugetul local (exemplarul original);
Declaratie cladiri persoane fizice

1. Cladiri dobandite prin cumparare, donatie, etc.

 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice –  (descarca document)
 • Contract de vanzare – cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca (definitiva si irevocabila), certificat de mostenitor, act de adjudecare etc.
 • Act de identitate pentru toti proprietarii;
 • Releveu;

2. Cladiri nou construite

 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice (descarca document)
 • Autorizatia de construire;
 • Proces Verbal Receptie;
 • Regularizare taxa;
 • Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire (descarca document)
 • In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor (Inspectoratul de Stat in constructii);
 • Act de identitate pentru toti proprietarii;
Declarare si impunere mijloace de transport
 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice:
 • Actul de dobandire(ex.: contract de vanzare – cumparare / factura fiscala / act de donatie etc.) tradus in limba romana (acolo unde este cazul) in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;
 • Actul de identitate;
 • Cartea de identitate;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul;
 • Adeverinta eliberata de R.A.R. sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport – marfa cu masa totala de peste 12 tone;

In cazul mijloacelor de transport asupra carora dreptul de proprietate s-a dobandit in strainatate si inmatriculate in circulatie pe teritoriul altei tari (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului ca respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulatie in tara respectiva, data dobandirii fiind in acest caz data radierii din circulatie ; in lipsa acestui document, contribuabilul va da o declaratie pe propria raspundere in care va declara ca nu detine documentul mai sus mentionat si va mentiona data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul Romaniei, aceasta fiind si data dobandirii

Declarare si impunere teren
 • Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice (descarca document)
 • Titlul de proprietate, procesele verbale de punere in posesie, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisia locala, chiar daca nu este emis titlul de proprietate / act de vanzare-cumparare / certificat de mostenitor, etc.
 • Documentul prin care ii este atribuit in folosinta/administrare terenul;
 • Act de identitate pentru toti proprietarii.
Eliberare certificat de atestare fiscala
 • cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor fizice (descarca document)
 • actul de identitate;
 • certificatul de deces, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii
 • copie dupa actele de proprietate, extrase de carte funciarã;
 • documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii si acolo unde este cazul testamentul;
 • imputernicire in original sau copie legalizata.
Inregistrari mopede / alte vehicule
 • Taxa pentru inregistrare – 69 lei – se achita la casieria institutiei ;
 • taxa pentru eliberarea placutei cu numarul de inregistare – 58 lei moped, alte vehicule 81 lei, – se achita la casieria institutiei
 • Declaratia de impunere (descarca document);
 • Copie BI/CI;
 • Copie carte de identitate a vehiculului, document eliberat de RAR;
 • Copia actului de dobandire;
 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul si are domiciliul.
Radieri mopede
 • Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport (descarca document)
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală (descarca document)
 • Copie act instrainare;
 • Certificatul de înregistrare si placuta de inmatriculare in original.
Restituiri
 • Cerere restituire (descarca document)
 • Copie BI/CI;
 • Chitantele prin care s-au achitat sumele catre bugetul local (exemplarul original);
Scoatere din evidente cladiri/terenuri
 • Cerere pentru scoaterea din evidentele fiscale (descarca formular)
 • Actul de vanzare – cumparare, de donatie, sentinta civila definitiva si irevocabila, etc.
 • Autorizatie de demolare si proces verbal de receptie(de desfiintare);
 • Actul de identitate.
Scoaterea din evidente a mijloacelor de transport
 • Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport (descarca formular)
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscal ă(descarca formular)
 • Certificatul de distrugere sau actul de vanzare cumparare;
 • Certificatul de radiere politie pentru mijloacele de transport radiate conform OUG 189/2005, art.6;
 • Actul de identitate;
Scutire impozite si taxe persoane fizice
 • cerere descarcã formular Cerere scutire impozite si taxe
 • copie act doveditor al calităţii de beneficiar scutire brevet/hotărâre/certificat de încadrare în grad de handicap nr…………. din………………….
 • copie act doveditor al calităţii de reprezentat legal al minorului cu handicap
 • copie act de proprietate locuinţă nr……………………..din……………….
 • copie act de proprietate teren nr……………….. din……………….
 • copie act de proprietate mijloc de transport ………….
 • copie carte de identitate pentru mijlocul de transport
 • copie BI/CI solicitant seria……… nr……………………………
 • copie CI/certificat de naştere minor cu handicap seria……… nr……………………………
 • dosar incopciat.