Biroul financiar-contabil – acte necesare persoane juridice

Compensari
 • Cerere compensare (descarca formular)
 • Documentele de plata in original sau copie conform cu originalul, semnata si stampilata, dupa caz, prin care s-au achitat sumele catre bugetul local;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.
Declaratie cladiri persoane juridice
 • Declaratie de impunere completata si stampilata (descarca document)
 • Act dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);
 • Raport de reevaluare clãdiri
 • Evidenta contabila dupa caz :

 a. In cazul cladirilor construite cu Autorizatie de Construire:

 • Autorizatia de construire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata); Anuntul de incepere al lucrarilor inregistrat la organul emitent al autorizatiei de construire,
 • Proces verbal de receptie (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Balanta de verificare analitica ;
 • analitic cont 231 cu evidentierea platilor catre organul emitent al autorizatiei de construire si I.S.C. si copii ale documentelor de plata,
 • analitic cont 213 cu evidentierea echipamentelor tehnologice aferente investitiei,
 • analitic oricare alt cont in care s-au inregistrat cheltuieli atribuite direct investitiei,
 • Regularizarea taxei de autorizare (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Schita cu suprafata construita la sol.

b. În cazul cladirilor dobandite cu act de vanzare cumparare, donatie, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila:

 • Actul de dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Fisa bunului imobil,
 • Balanta de verificare.

c. In cazul cladirilor dobandite prin act de adjudecare:

 • Proces verbal de licitatie (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Act adjudecare (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Balanta de verificare.

d. In cazul cladirilor redobandite prin rezilierea unui contract de leasing:

 • Rezilierea contractului de leasing (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Procesul verbal de predare primire al bunului (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Raportul de evaluare necesar inregistrarii in contabilitate,
 • Balanta de verificare.
 • Copie CUI;

 e. Acte necesare pentru reevaluare:

 • Declaratie cu noile valori rezultate in urma reevaluare;
 • Raport de reevaluare intocmit de specialisti in domeniu acreditati ANEVAR;

 f. Modificari valori de impunere cladiri:

 • Acte care au stat la baza modificarii;
 • Adresa cu evidenta cronologica in cazul modificarilor succesive;
 • Nota contabila.
Declarare autovehicule

Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice, semnatã si stampilatã:

Act de dobandire Pentru autovehicule in proprietate :

 • factura in cazul dobandirii de la persoana juridica,(inregistrate in registrul de evidenta a mijloacelor de transport) 3 exemplare.
 • factura reziduala in cazul teminarii contractului de leasing,
 • contract vanzare/cumparare  in cazul dobandirii de la persoana fizica ,(inregistrate in registrul de  evidenta a mijloacelor de transport) 3 exemplare.
 • pentru autovehiculele importate – declaratie vamala pentru autoturisele cumparate din tari extracomunitare sau Factura tradusa de un traducator autorizat pentru autoturismele cumparate din tari comunitare (copii conforme cu originalul, semnate si stampilate );

Pentru autovehicule in leasing :

 • copie contract leasing si copie Procesul-Verbal de predare- primire (conforme cu originalul, semnate si stampilate),
 • copie contract novatie/cesiune si copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate si stampilate).

Insotite de urmatoarele documente :

 • Cartea de identitate (copie + original);
 • Adeverinta RAR sau de la producator pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone;
 • Fisa de inmatriculare vizata de autoritatea administrativ-teritoriala unde vanzatorul are domiciliul/sediul;
 • Certificatul de atestare fiscala atat in cazul transmiterii dreptului de proprietate cat si in cazul transmiterii dreptului de folosinta (cesiune sau novatie) ;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegate

 Finalizari contracte leasing:

 • Factura reziduala;
 • Certificat de atestare fiscala in original sau copie legalizata;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.
Declarare terenuri
 • Declaratie de impunere completata si stampilata cu suprafata totala, din care construita la sol (descarca formulari)
 • Act dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);
 • Schita cadastrala;
 • Copie CUI;
Eliberari certificate fiscale
 • Cerere tip completata si stampilata (descarca document)
 • Plata tuturor obligatiilor bugetare;
 • In cazul certificatelor fiscale pentru instrainare ( cladiri, terenuri ,autovehicule ) este necesara si plata integrala pentru bunul ce urmeaza a fi instrainat.
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.
Inregistrari mopede / alte vehicule
 • Taxa pentru inregistrare – 69 lei – se achita la casieria institutiei ;
 • taxa pentru eliberarea placutei cu numarul de inregistare – 58 lei moped, alte vehicule 81 lei, – se achita la casieria institutiei
 • Declaratia de impunere (descarca document)
 • Copie CUI;
 • Copie carte de identitate a vehiculului, document eliberat de RAR;
 • Copia actului de dobandire;
 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul si are domiciliul.
Radieri mopede
 • Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport (descarca document)
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală (descarca document)
 • Copie act instrainare;
 • Certificatul de înregistrare si placuta de inmatriculare in original.
Restituiri
 • Cerere restituire (descarca document)
 • Documentele de plata in original sau copie conform cu originalul, semnata si stampilata, dupa caz, prin care s-au achitat sumele catre bugetul local;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.
Stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate
 • declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate (descarca document)
 • declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate (descarca document)
 • schita cu dimensiuni a reclamei respective;
 • autorizatie de construire si memoriu tehnic cu schita casetei luminoase(acolo unde este cazul;)
 • contractul de prestari servicii de publicitate si factura emisa;
 • in cazul in care factura cuprinde prestari de servicii pentru mai multe unitati administrativ teritoriale, acestea se vor defalca explicit.