Club sportiv Berceni

Clubul Sportiv Comuna Berceni s-a înființat ca instituție publică de interes local, prin Hotărârea Consiliului Local Berceni nr. 50/ 14 iulie 2016. Acesta iși desfășoară activitatea în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Berceni și în conformitate cu dispozițiile:

-Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare ;

-Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 de aprobare a Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 ;

-Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007.

-Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Clubul se organizează ca structură pluridisciplinară cu 2 secții sportive înființate: badminton și fotbal.

Obiectul principal de activitate al clubului sportiv de drept public îl reprezintă dezvoltarea sportului de performanta, selecția, inițierea , pregatirea și participarea la competitțiile sportive locale, naționale și internaționale.

                În vederea realizării scopului, Clubul Sportiv Comuna Berceni își propune următoarele obiective:

a)asigurarea cadrului dezvoltării continue, precum și a organizării și funcționării performante a sistemului local și național de educație fizică și sport;

  1. b) perfecționarea și dezvoltarea organizării și funcționării sistemului local de educație fizică și sport;

c)asigurarea cu prioritate copiilor de vârstă prescolară, elevilor, tinerilor și persoanelor în vârstă a condițiilor pentru practicarea exercițiului fizic;

d)promovarea valențelor educative ale sportului;

e)inițierea și organizarea de programe și acțiuni de atragere a cetățenilor la practicarea sportului;

f)asigurarea mijloacelor necesare pentru pregătirea sportivilor de performanță și încadrarea lor în sistemul de educație și deplină integrare socială și profesională;

g)valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și obținerea victoriei;

h)dezvoltarea sportului de performanță și reprezentarea comunei Berceni la competițiile sportive locale, zonale, naționale și internaționale oficiale;

  1. i) modernizarea bazei materiale sportive existente, construirea unor baze pentru agrement, construirea unor noi baze sportive, dotări, în scopul asigurării condițiilor pentru pregătirea sportivilor și pentru organizarea de competiții locale, naționale și internaționale oficiale;

j)promovarea valențelor cultural-educative ale sportului și educației fizice, a spiritului de toleranță și fair-play și a luptei împortiva dopajului și violenței în sport;

k)dezvoltarea relațiilor și schimburilor naționale în domeniul sportului și educației fizice.