Compartiment asistență socială și protecție socială

Formulare

Acte necesare:

Ajutor de încălzire

Legislație:

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

HG nr. 1073/2021 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

 

Ajutor pentru încălzire pe perioada 01.11.2022-31.03.2023  şi supliment pentru energie pe întreaga perioadă a anului

 •  Ajutoarele pentru încălzire şi suplimentul pentru energie se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure.
 • Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană în cazul familiei şi de 2.053 lei în cazul persoanei singure.

 

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat prin raportare la venituri, este:

 1.  Între 25 lei – 250 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale;
 2. Între 32 lei – 320 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței combustibili solizi şi/sau petrolieri;

 

 Cuantum suplimentului pentru energie, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat prin raportare la venituri, este:

 1. a) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
  b) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri

 

Formularele pot fi ridicate de la sediul Primăriei Comunei Berceni, Judeţul Prahova, Str. Prof. Voicu Ion nr. 58 sau descarcate de aici:

 

Documente necesare pentru întocmirea dosarelor

 • Cerere (Descarca cererea)
 • Acte de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei
 • Certificate de nastere in copie ale copiilor sub 14 ani
 • Certificat de casatorie sau dupa caz , copie de hotarare de divort /act notarial
 • Declaratie pe propria raspundere in cazul in care persoanele sunt despartite in fapt si daca partenerul a parasit domoiciliul
 • Certificat de deces – daca este cazul
 • Copie hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare a copilului sau de incuviintare a adoptiei , de plasament familial al minorului – daca este cazul
 • Alte acte doveditoare privind componenta familieiș
 • Documente din baza carora solicitantul detine locuinta (contract de vanzare-cumparare , contract de inchiriere , de comodat insotit de copia B.I/C.I. al proprietarului , certificat de mostenitor etc)
 • Adeverinta de salariu, pentru fiecare membru al familiei care lucreaza in care se va specifica venitul net obtinut in luna anterioara depunerii cererii , inclusiv valoarea bonurilor (tichetelor) de masa
 • Talon de pensie ( din luna anterioara epunerii cererii)
 • Talon de somaj
 • Declaratie pe propria raspundere a titularilor si membrilor ca nu realizeaza venituri din pensii sau salarii
 • Declaratie pe propria raspundere a titularilor si membrilor ca nu realizeaza venituri ocazionale
 • Factura la energia electrica , gaze naturale – dupa caz
 • Orice alte documente solicitate, dupa caz
 • Lista bunurilor care conduc la excluderea acordarii ajutorului de incalzire ( Descarca cererea )

Precizare 

 • Actele necesare sunt obligatorii, neprezentarea unuia dintre acestea conducând la imposibilitatea stabilirii dreptului cuvenit.
 • Cererile se depun fie personal la sediul din Str. Prof. Voicu Ion nr. 58, în timpul programului de lucru: luni, marți, miercuri între orele 08:30-16:30, joi 08:30 – 18:30, vineri 08:30 – 13:30, fie pe email la office@primariaberceniph.ro
 • Distribuirea și preluarea documentelor se va face cu respectarea tuturor regulilor impuse de autorități în această perioadă și luarea măsurilor necesare în scopul protecției, securității și sănătății beneficiarilor și angajaților.
Protecția persoanelor aflate în dificultate

Documente si acte necesare intocmirii dosarelor

 1. Ancheta sociala pentru Comisia de Evaluare Medicala pentru Persoane cu Handicap Adulte

(Hotarare nr. 430/16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap – art.6 lit.d)

 • cerere (Descarca cererea)
 • act identitate original si copie
 • copie referat medical eliberat de medicul specialist
 • copie scrisoare medicala eliberata de medicul de familie (acest document nu este necesar in cazul revizuirii gradului de handicap)
 • copie certificat de incadrare in grad de handicap (doar la efectuarea anchetei sociale pentru revizuirea gradului de handicap)

Atentie! In cazul revizuirii gradului de handicap, daca la punctul V din  certificatul de incadrare in grad de handicap sunt mentionate si alte documente in afara referatului medical eliberat de medicul specialist se va prezenta in copie intreaga documentatie.

 1. Ancheta sociala pentru Comisia pentru Protectia Copilului

(Ordinul 18/26 februarie 2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati şi încadrarea într-un grad de handicap – anexa III)

 • cerere ce se depune la Compartimentul de Asistenta Sociala  (Descarca cererea)
 • acte de identitate copil (certificat de naștere, carte de identitate) – original si copie
 • acte de identitate părinți/reprezentanți legali (buletin/carte de identitate) – original si copie
 • certificat deces părinte, sentință civilă de divorț (unde este cazul) – copie
 • curatelă/tutelă/hotărâre de plasament (unde este cazul) – copie
 • certificat medical, tip A5 – copie ( în care se trec: diagnosticul complet – boala principală, bolile asociate şi alte boli, codul de boală prevăzut de Clasificaţia internaţională a maladiilor, respectiv CIM-10 şi termenul de valabilitate), eliberat de către medicul specialist din cadrul unităților medicale (ambulatorii de specialitate, centre medicale, spitale) desemnate de către Direcția de Sănătate Publică
 • fișa medicală sintetică eliberată de către medicul de familie (Anexa 7 – Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016) – copie
 • fișă evaluare psihologică eliberată de către psihologul atestat în Psihologie Clinică – copie (cu testarea coeficientului de dezvoltare – QD – la copiii mai mici de 3 ani și a coeficientului de inteligență – QI – la copiii de peste 3 ani)(Anexa 8 – Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016) obligatorie la prima încadrare în grad de handicap indiferent de diagnostic. În cazul copiilor cu dizabilităţi mintale, psihice şi asociate, precum şi în cazul copiilor cu HIV/SIDA şi boală canceroasă fisa psihologica se va prezenta la fiecare reîncadrare în grad de handicap
 • fișă evaluare psihopedagogică – copie
 • adverință de elev – original
 • certificat de incadrare în grad de handicap în vigoare (unde este cazul) – copie
 1. Ancheta sociala pentru obtinerea certificatului de orientare scolara (profesor de sprijin)

(Ordin nr. 6552/13 decembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenta psihoeducationala, orientarea scolara si orientarea profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale – art.17)

 • cerere (Descarca cererea)
 • original si copie certificat de naștere/buletin de identitate/carte de identitate copil (dupa caz)
 • original si copie buletin de identitate/carte de identitate părinte/reprezentant legal
 • copie curatelă/tutelă/hotărâre de plasament (unde este cazul)
 • copie certificat medical, tip A5 ( în care se trec: diagnosticul complet – boala principală, bolile asociate şi alte boli, codul de boală prevăzut de Clasificaţia internaţională a maladiilor, respectiv CIM-10 şi termenul de valabilitate), eliberat de către medicul specialist din cadrul unităților medicale (ambulatorii de specialitate, centre medicale, spitale) desemnate de către Direcția de Sănătate Publică si/sau copie fișa medicală sintetică eliberată de către medicul de familie (Anexa 7 – Ordinul 1985/1305/5805/2016)
 • copie fișă evaluare psihologică
 • copie fisa psihopedagogica
 • adeverinta care atesta inscrierea copilului la unitatea de invatamant
 • copie certificat de orientare scolara valabil (unde este cazul)
 1. Indemnizatie lunara pentru persoane incadrate in gradul grav de handicap cu asistent personal

(Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – art. 42)

 • cerere si declaratie prin care se solicita acordarea indemnizatiei (Descarca cererea)
 • copie certificat  incadrare in grad de handicap
 • acord eliberat de Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului Prahova
 • act identitate al persoanei cu handicap original si copie
 • act identitate al reprezentantului persoanei cu handicap original si copie
 • copie cupon pensie al persoanei cu handicap (daca este cazul)
 • dosar cu sina
 1. Angajarea asistentului personal pentru persoana cu handicap grav

Intocmirea dosarului de angajare:

– acordul de la DGASPC Prahova exprimat in scris , referitor la optiunea reprezentantilor legali (in original)

– carnetul de munca (original si copie) , iar daca solicitantul nu a mai lucrat , va da o declaratie pe proprie raspundere in care sa se specifice acest fapt

– adeverinta de vechime in munca ulterioare incheierii cernetului de munca (datei de 01,01,2011) original si copie

– acte de studii ( diploma , certificat, adeverinta) – copie si original

– acte de stare civila (certificat de nastere , casatorie/sentinta de divort legalizata, buletin de identitate)

– fisa de aptitudine – eliberata de medicul de medicina muncii

– cazier judiciar

– certificat de integritate eliberat de Inspectoratul Judetean de Politie

– ancheta sociala pentru persoana care se angajeaza intocmita de Compartimentul de Asistenta Sociala

 1. Dosar pentru internare intr-un centru rezidential

(Hotărâre nr. 430/16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap – art. 6, alin. 4, lit. d, alin. 6, lit. a si c)

 • cerere formulata de persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia (descarca Cerere eliberare ancheta sociala privind internarea intr-un centru de internare rezidential.pdf)
 • copii ale actelor de identitate ale persoanei cu handicap (certificat nastere, carte/buletin de identitate (Atentie! se va prezenta si originalul), certificat casatorie/sentinta divort/certificat deces sot(ie)
 • acord scris al persoanei cu handicap (in cazul in care nu s-a institutit curatela)
 • pentru persoane cu cod handicap 5, 6 – act curatelă
 • Notă: Datorită faptului că obligația semnării cererii în vederea admiterii în centre publice rezidențiale sau de zi revine doar persoanei adulte cu handicap sau reprezentantului legal al acestuia, vă informăm că, în cazul în care nu au capacitate de discernământ, este necesar să fie întreprinse demersuri în instanță pentru punerea sub interdicție a persoanelor în cauză și stabilirea unui reprezentant legal.
 • acte de identitate ale apartinatorilor original si copie (sot/sotie, copii, curator)
 • copie certificat de incadrare in grad de handicap
 • investigaţii paraclinice (HIV, coprocultură, coproparazitologic, RBW, MRF, referat medical eliberat de medical specialist cu recomandare internare centru de ingrijire si asistenta)
 • dovada venitului realizat in ultima luna – adeverinta salariat, cupon somaj, adeverinta venit minim garantat, talon pensie, adeverinta venit impozabil (Administratia Finantelor Publice – str. Aurel Vlaicu nr. 22) etc
 • documente doveditoare ale situaţiei locative – act proprietate imobil, certificat de atestare fiscala – Serviciul Public Finante Locale, Bd. Independentei nr. 16, etc
 • anchetă socială intocmita de Compartimentul de asistenta Sociala (Anexa 6)
 • dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate
Prestații sociale

ALOCAȚIE  DE  STAT

Documente necesare pentru întocmirea dosarelor

 • Cerere (Descarca cererea);
 • Acte de identitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere copil (original și copie);
 • Adeverința de elev (dacă este cazul);
 • Negație -în situația în care copilul sau părintele/părinții – sunt născuți în una din țările membre UE – (dacă e cazul – formularul E 411 tradus). Sunt acceptate doar negațiile care confirmă că nu se încadrează la alocație, nu și cele în care se menționează că nu au solicitat!;
 • Declarație notarială (în cazul copiilor mai mari de 6 luni) – cu mențiunea că “ nu au depus dosar de alocație nici în țară nici în străinatate (se menționează țara), și nu au avut copilul (nume + CNP) internat într-o instituție de ocrotire socială, de la naștere și până în prezent ” (dacă este cazul);
 • Sentința de divort, sentința de încredințare minor sau plasament, dacă este cazul (original și copie);
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).

ALOCAȚIE DE STAT PENTRU MINORII CU HANDICAP

Documente necesare pentru întocmirea dosarelor

 • Cerere (Descarca cererea);
 • Acte de indentitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere minor (original și copie);
 • Certificat de handicap (original și copie);
 • Hotărâre ce însoțește certificatul de handicap (original și copie);
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte acte necesare întocmirii dosarului de alocație dublă

VENITUL MINIM GARANTAT

Documente necesare pentru întocmirea dosarelor

 • Cerere (Descarca cererea);
 • Declarație privind luarea la cunoștință (Descarca cererea);
 • Acordul privind eliberarea unei dovezi de venit din programul ANAF-Patrimven (descarcă acord de eliberare a unei dovezi de venit din programul patrimven.pdf);
 • Acte de identitate pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificate de naștere pentru toți membrii familiei (original și copie);
 • Declarație de impunere privind venitul agricol (numai pentru persoanele născute în altă localitate);
 • Certificat fiscal privind impozitele și taxele locale (pentru toți membrii familiei peste 18 ani);
 • Declarație notarială – din care să rezulte că nu realizează venituri;
 • Dovada privind spațiul locativ din care să rezulte situația juridică a imobilului (de stat, proprietate, chirie);
 • Adeverința de la asociația de proprietari din care să rezulte numărul și numele persoanelor trecute la intreținere;
 • Sentința de încredințare minori și stabilirea pensiei alimentare (copie și original) – actualizată;
 • Dispoziție de încredințare a minorilor din care să rezulte calitatea de tutore (dacă este cazul);
 • ADEVERINȚA AGENȚIA JUDETEANĂ PENTRU OCUPARE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ din care să rezulte că este în căutarea unui loc de muncă, pentru persoanele apte de muncă (inclusiv copii peste 16 ani care nu frecventează școala);
 • Adeverință de salariat din care să rezulte venitul realizat de persoanele încadrate în muncă;
 • Adeverința de elev sau student pentru bursă (specificat; socială, profesională, etc)
 • Adeverința privind alocația de stat/susținere cu nume și CNP copii;
 • Cupon mandat plată ajutor de șomaj sau adeverință de șomer;
 • Cupon mandat plată pensie sau adeverință de pensionar;
 • Adeverință emisă de primaria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus dosar de ajutor social  (dacă este cazul );
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).

 

ALOCAȚIE DE SUSȚINERE (conform Legii nr.277/2010)

Documente necesare pentru întocmirea dosarelor

 

 • Cerere (Descarca cererea);
 • Declarație privind luarea la cunoștință (Descarca cererea);
 • Acte de identitate pentru toți membrii familiei peste 14 ani (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificate de naștere pentru toți membrii familiei (original și copie);
 • Certificat de deces al părintelui decedat (original și copie);
 • Hotărâre judecătorească pentru încredințare copil/copii (original și copie);
 • Hotărâre plasament (original și copie);
 • Livret de familie, completat la zi (original și copie);
 • Adeverință de salariat cu venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii pentru ambii părinți/părintele susținător de familie;
 • Certificat de atestare fiscală pentru persoanele fizice eliberat de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești pentru ambii părinți/părintele susținător de familie;
 • Dovada contribuției celuilalt părinte la creșterea copilului în cazul copiilor încredințați unuia dintre părinți prin hotărâre judecătorească
 • Adeverința de elev care să menționeze dacă elevul primește sau nu bursă, precum și tipul acesteia (de studii, socială, bani de liceu, etc.)
 • Cupon alocație de stat / cupon îndemnizație de handicap / cupon pensie / cupon pensie de urmaș / cupon îndemnizație creștere copil / cupon ajutor șomaj / cupon ajutor social / cupon îndemnizație plasament, etc. sau extras de cont care să evidențieze plata prestației sociale în cont;
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).

 

 1. INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL (conform O.U.G. nr.111/2010)

Documente necesare pentru întocmirea dosarelor

 

 • Cerere (Descarca document);
 • Acte de identitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere copil (original și copie) – în cazul gemenilor se prezință certificatele de naștere ale ambilor copii;
 • Certificatele de naștere ale celorlalți copii (original și copie) – unde este cazul;
 • Anexa II completată la angajator – original (Descarca document);
 • Decizia de suspendare a contractului individual de muncă – emisă de angajator;
 • Ancheta socială pentru părinții necăsătoriți – Serviciul Autoritate Tutelară;
 • Declarație pe propria răspundere a titularului (Descarca document);
 • Declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte (Descarca document);
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).
 • Notă: Toate documentele eliberate de angajator care sunt în copie trebuie să poarte mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL.

Pentru informatii suplimentare în ceea ce privește întocmirea dosarului de îndemnizație creștere copil puteți suna de luni până joi între orele 8.30-16.00 și vineri 8.30-14.00.

 1. STIMULENT DE INSERȚIE (conform O.U.G. nr.111/2010)

Documente necesare pentru întocmirea dosarelor

 

 • Cerere (Descarca document);
 • Acte de identitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere copil (original și copie) – în cazul gemenilor se prezință certificatele de naștere ale ambilor copii;
 • Certificatele de naștere ale celorlalți copii (original și copie) – unde este cazul;
 • Ancheta socială pentru părinții necăsătoriți – Serviciul Autoritate Tutelară;
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).
 • Notă: Toate documentele eliberate de angajator care sunt în copie trebuie să poarte mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL.
 1. STIMULENT DE INSERȚIE DIN ÎNDEMNIZAȚIE (conform O.U.G/ nr.111/2010)

Documente necesare pentru întocmirea dosarelor

 

 • Cerere (Descarca document);
 • Acte de identitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere copil (original și copie) – în cazul gemenilor se prezință certificatele de naștere ale ambilor copii;
 • Certificatele de naștere ale celorlalți copii (original și copie) – unde este cazul;
 • Dovada reluării activități (dacă titularul reia activitatea la un alt loc de muncă decît cel avut în momentul suspendării contractului individual de muncă, trebuie să prezinte dovada reluării activității la locul de muncă anterior, precum și dovada încetării activității la respectivul loc de muncă);
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).
 • Notă: Toate documentele eliberate de angajator care sunt în copie trebuie să poarte mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL.
 1. SUPLIMENTUL PENTRU COPIII NĂSCUȚI ÎN TIMPUL ÎNDEMNIZAȚIEI (conform O.U.G. nr.111/2010)

 

Documente necesare pentru întocmirea dosarelor

 • Cerere (Descarca document);
 • Acte de identitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere copil (original și copie) – în cazul gemenilor se prezință certificatele de naștere ale ambilor copii;
 • Certificatele de naștere ale celorlalți copii (original și copie) – unde este cazul;
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).
 1. INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL pentru celălalt părinte (conform art.11 din O.U.G. nr.111/2010)
 • Cerere (Descarca document );
 • Acte de identitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere copil (original și copie) – în cazul gemenilor se prezință certificatele de naștere ale ambilor copii;
 • Certificatele de naștere ale celorlalți copii (original și copie) – unde este cazul;
 • Anexa II completată la angajator–original (Descarca document );
 • Decizia de suspendare a contractului individual de muncă emisă de angajator;
 • Declarație pe propria răspundere a titularului (Descarca document  );
 • Decizia de reluare a activității celuilalt părinte care a beneficiat de îndemnizație creștere copil;
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 1. ÎNDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL CU HANDICAP (conform O.U.G. nr.111/2010)

Documente necesare pentru întocmirea dosarelor

 • Cerere (Descarca document)
 • Acte de identitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere copil (original și copie);
 • Decizie privind prelungirea suspendării contractului de muncă eliberată de către angajator;
 • Hotărâre și certificat de încadrare în grad de handicap a copilului (original și copie);
 • În cazul în care copilul este încadrat în grad de handicap grav e necesară o adeverință din care să reiasă dacă beneficiază de însoțitor sau de îndemnizație pentru handicap grav;
 • Declarație pe propria răspundere a titularului (Descarca document );
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).
 1. SPRIJIN LUNAR PENTRU CREȘTEREA COPILULUI (conform O.U.G. nr.111/2010)

Documente necesare pentru întocmirea dosarelor

K.1.  Părinte cu handicap și copil cu handicap

 • Cerere (Descarca document);
 • Acte de identitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere copil (original și copie) – în cazul gemenilor se prezință certificatele de naștere ale ambilor copii;
 • Hotărâre și certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat a părintelui (original și copie);
 • Adeverința D.G.A.S.P.C.;
 • Hotărâre și certificat de încadrare în grad de handicap a copilului (original și copie);
 • În cazul în care copilul este încadrat în grad de handicap grav e necesară o adeverință din care să reiasă dacă beneficiază de însoțitor sau de îndemnizație pentru handicap grav;
 • Adeverință de salariat din care să rezulte venitul realizat de persoanele încadrate în muncă;
 • Declarație notarială – din care să rezulte că nu realizează alte venituri;
 • Adeverință de la Administrația Financiară (pentru ambii părinți);
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).

K.2. Părinte sănătos și copil cu handicap

 • Cerere(Descarca document );
 • Acte de identitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere copil (original și copie) – în cazul gemenilor se prezință certificatele de naștere ale ambilor copii;
 • Hotărâre și certificat de încadrare în grad de handicap a copilului (original și copie);
 • În cazul în care copilul este încadrat în grad de handicap grav e necesară o adeverință din care să reiasă dacă beneficiază de însoțitor sau de îndemnizație pentru handicap grav;
 • Adeverință de salariat din care să rezulte venitul realizat de persoanele încadrate în muncă;
 • Declarație notarială – din care să rezulte că nu realizează alte venituri;
 • Adeverință de la Administrația Financiară (pentru ambii părinți);
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).

K.3. Părinte cu handicap și copil sănătos

 • Cerere (Descarca document );
 • Acte de identitate părinți (original și copie);
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de naștere copil (original și copie) – în cazul gemenilor se prezință certificatele de naștere ale ambilor copii;
 • Hotărâre și certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat a părintelui (original și copie);
 • Adeverința D.G.A.S.P.C.;
 • În cazul în care părintele este încadrat în grad de handicap grav e necesară o adeverință din care să reiasă dacă beneficiază de însoțitor sau de îndemnizație pentru handicap grav;
 • Adeverință de salariat din care să rezulte venitul realizat de persoanele încadrate în muncă;
 • Declarație notarială – din care să rezulte că nu realizează alte venituri;
 • Adeverință de la Administrația Financiară (pentru ambii părinți);
 • Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de card (Titularul prestației trebuie să fie titularul contului);
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).
 1. STIMULENTUL EDUCAȚIONAL (TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ)

Documente necesare pentru întocmirea dosarelor

 • Cerere/declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional ( Descarca cerere );
 • Acte de identitate pentru toți membrii de familie cu vârsta peste 14 ani (original și copie);
 • Certificatul de căsătorie al parintilor (original și copie);
 • Certificate de naștere pentru toti membrii de familie (original si copie);
 • Livretul de familie, actualizat la zi (original și copie);
 • Hotărâre de plasament (original și copie);
 • Adeverință de salariat, cu venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii;
 • Dovada contribuției celuilalt părinte la creșterea copilului, în cazul copiilor încredințați prin hotărâre judecătorescă;
 • Adeverință de prezență emisă de gradiniță;
 • Cupon mandat de plată pensie / îndemnizație creștere copil / indemnizație plasament, etc.;
 • Dosar cu șină.
 • Alte documente (dacă este cazul).
Protecția copilului

Beneficiari :

 • copiii aflati in risc de separare de parinti;
 • copiii a căror parinti sunt plecati in strainatate;
 • copiii care au avut o masura de protectie speciala si ulterior au fost reintegrati in familie;
 • toti copiii a caror drepturi sunt încălcate;
 • copiii predispusi abandonului scolar si care se confruntă cu probleme de absenteism;
 • copiii aflati in risc de abuz si neglijare sau exploatare;
 • copiii care se confruntă cu violență în familie, precum si familiile acestora;
 • familiile predispuse aparitiei fenomenului violentei in familie;
 • adolescente si femei predispuse abandonului copilului și a apariției sarcinilor nedorite;

Atribuții

 1. Asigura aplicarea prevederilor Legii nr. 272/2004 – privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, astfel :

– monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante, in baza unei fise de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice;
– realizeaza activitatea de prevenire a separarii copilului de familia sa;
– identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa;
– elaboreaza documentatia necesara pentru acordarea serviciilor si/sau prestatiilor si acorda aceste servicii si/sau prestatii, in conditiile legii;
– asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;
– asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie, precum si a comportamentului delicvent;
– viziteaza, periodic, la domiciliu, familiile si copiii care beneficiaza de servicii si prestatii si urmaresc modul de utilizare a prestatiilor, precum si familiile care au in ingrijire copii cu parintii plecati la munca in strainatate;
– inainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protectie speciala in conditiile legii;
– intocmeste planul de servicii in vederea prevenirii abuzului, exploatarii si a oricaror forme de violenta asupra copilului sau separarea copilului de familia sa;
– urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa;
– monitorizeaza relatiile personale cu copilul pentru o perioada de pana la 6 luni, la cererea unui dintre parinti, in cazul in care un parinte impiedica sau afecteaza in mod negativ legaturile personale ale copilului cu celalalt parinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanta sau convenit de parinti;
– are obligatia de a obtine dispozitia de stabilire a numelui si prenumelui copilului parasit in unitatile sanitare, in conformitate cu prevederile Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, si de a face declaratia de inregistrare a nasterii la serviciul de stare civila competent, in situatia in care nu este posibila identificarea mamei;
– realizeaza demersurile necesare pentru inregistrarea nasterii copilului gasit in familie sau intr-un loc public, precum si a celui parasit de parinti in alte unitati sanitare, in situatia in care nasterea acestuia nu a fost inregistrata;
– inregistreaza notificarile parintelui care exercita singur autoritatea parinteasca sau la care locuieste copilul, in cazul in care urmeaza sa plece la munca in strainatate; Acelasi lucru este aplicabil si turorelui
– colaboreaza cu Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova si transmit acesteia toate datele si informațiile solicitate din acest domeniu.

 1. Asigura aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate si a serviciilor de care acestia pot beneficia, precum si pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala si a modelului standard al documentelor elaborate de catre acestea, astfel:

– urmareste mentinerea relatiilor personale ale copiilor cu parintii care sunt plecati la munca in strainatate;
– verificarea, prin vizite periodice, respectarea prevederilor dispozitiilor art. 104-105 din Legea nr. 272/2004- privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
– intocmeste fisa de identificare a riscurilor in maximum 72 de ore de la primirea fisei de observatie, in urma deplasarii la domiciliul familiei cu copil/copii;
– intocmeste planul de servicii, in termen de 30 zile de la constatarea unei situatii de risc prevazute la art. 5 alin 1-6 din anexa 2;
– monitorizeaza implementarea planului de servicii, prin vizite la domiciliul familiilor cu copil/copii trimestrial, semestrial, anual, dupa caz;
– sesizeaza de indata directia generala de asistenta sociala si protectia copilului cand se constata situatii de abuz, neglijare, exploatare si orice forma de violenta;
– infiinteaza si mentine un registru de evidenta a copiilor aflati in situatie de risc, care va cuprinde cel putin datele si informatiile care sunt transmise trimestrial directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului;
– organizeaza programe de educatie parentala destinate parintelui care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului dupa plecarea celuilalt parinte la munca in strainatate, respectiv persoanelor desemnate a se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, precum si a celor care au revenit in tara dupa o perioada de sedere in strainatate alaturi de parinti mai mare de un an;
– organizeaza intalniri trimestriale sau ori de cate ori este necesar cu persoanele care se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor, precum si cu parintele care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului dupa plecarea celui de al doilea parinte la munca in strainatate;
– faciliteaza si sprijina mentinerea unui contact permanent intre reprezentantii unitatilor de invatamant pe care o fecventeaza copilul si persoana in grija caruia acesta a fost lasat de parinti;
– incurajeaza parintele sau, dupa caz, persoana in grija careia a fost lasat copilul si cadrele didactice sa stabileasca acorduri de invatare, adecvate nevoilor acestora care sa cuprinda in mod explicit scopurile, asteptarile si responsabilitatile ce revin scolii si familiei;
– sprijina parintele sau, dupa caz, persoana in grija careia a fost lasat copilul in utilizarea unor metode de consiliere care sa faciliteze comunicarea in familie, rezolvarea problemelor etc.
– model notificare privind intentia de a pleca la munca in strainatate

 1. Asigura punerea in aplicare a prevederilor Ordinului nr. 219/2006 – privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate, astfel:

– efectueaza activitati de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate;
– intocmeste un raport de evaluare initiala pentru fiecare copil identificat, si daca identifica situatii de risc, intocmeste planul de servicii, in vederea prevenirii separarii copilului de familia sa;
– sesizeaza directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in cazul in care apreciaza ca exista motive temeinice de natura sa primejduiasca dezvoltarea fizica, psihica, intelectuala sau morala a copilului cu părinti plecati la munca in strainatate, cu privire la identificarea cazului, in vederea instituirii unei masuri de protectie speciala asupra copilului;
– transmite trimestrial directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Prahova situatia centralizata pe plan local a cazurilor de copii cu parinti plecati la munca in strainatate;
– asigura actiuni de informare la nivelul comunitatii in ceea ce priveste posibilitatile legale de care pot dispune parintii care pleaca la munca in strainatate, in vederea asigurarii protectiei fizice si juridice a copiilor care urmeaza sa ramana in tara;
– elibereaza DOVEZI parintilor solicitanti de locuri de munca in strainatate pentru a le prezenta Agentiilor de Ocupare a Fortei de Munca.
– model declaratie privind intentia de a pleca la munca in strainatate

. Aplicarea prevederilor Legii nr.119/1996 privind actele de stare civila, republicata si actualizata:

– are obligatia de a face demersurile necesare in vederea inregistrarii nasterii copilului in a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit copilul;
– intocmeste, pe baza documentatiei transmise de directia de asistenta sociala si protectia copilului, referatul prin care solicita primarului stabilirea numelui si prenumelui copilului parasit sau gasit si face declaratia de inregistrare a nasterii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, in situatia in care nu este posibila identificarea mamei;
– efectueaza demersurile necesare pentru inregistrarea nasterii mamei neinregistrate si obtinerea unui act de identitate de catre aceasta.

 1. Asigura aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1252/2012 – privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, astfel:

– fundamenteaza si propune spre aprobare primarului diminuarea procentului contributiei parintilor/reprezentantilor legali;
– realizeaza planul de servicii pentru copiii expusi riscului de separare de parintii lor inscrisi in unitatile in care se ofera servicii de educatie anteprescolara;
– realizeaza evidenta creselor existente in sistemul public si privat si a numarului de locuri disponibile;
– colaboreaza permanent cu inspectoratul scolar judetean si autoritatea de sanatate publica a judetului;
– comunica trimestrial directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului numarul de crese care functioneaza la nivel local si numarul de copii inscrisi.

 1. Asigura aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 75/2015 – privind reglementarea prestarii de catre copii de activitati remunerate in domeniile cultural, artistic, sportive, publicitar si de modeling, astfel:

– inregistreaza informarea prealabila, insotita de toate documentele prevazute de legislatie, depusa inainte de inceperea efectiva a activitatii de catre parintii/ reprezentantul legal al minorilor;
– inregistreaza copia certificata a contractului incheiat intre organizator si parinti/ reprezentantul legal al copilului;
– centralizeaza si transmite in primele 15 zile ale trimestrului situatia copiilor care presteaza activitati remunerate in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling.

 1. Asigura aplicarea prevederilor Legii nr. 217/2003 – pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, astfel:

include problematica prevenirii si combaterii violentei in familie in strategiile si programele de dezvoltare regională, judeteană și locală;
– dezvolta programe de prevenire si combatere a violentei in familie;
– conlucreaza cu organizatiile de cult, organizatiile neguvernamentale, precum si cu oricare alte persoane fizice sau juridice implicate in actiuni caritabile in ceea ce priveste violenta in familie.
– intervine de urgență prin echipa mobilă în conformitate cu prevederile art.35^1 din lege și art.2 din Ordinul 2525/2018 privind aprobarea procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică din perspectiva acordării serviciilor sociale în situațiile de violență domestică și îndeplinește următoarele atribuții:
a)verifică semnalările de violență domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituțiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgență, altele decât numărul unic de urgență la nivel național (SNUAU) – 112;
b)realizează evaluarea inițială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza Fișei pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru victimele violenței domestice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;
c)acordă informare și consiliere victimelor violenței domestice;
d)sprijină victimele violenței domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localității/județului, adecvate nevoilor acestora;
e)informează, consiliază și orientează victima în ceea ce privește măsurile de protecție de care aceasta poate beneficia din partea instituțiilor competente: ordin de protecție provizoriu, ordin de protecție, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.;
f)asigură măsurile de protecție socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilități sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecție provizoriu sau ordinul de protecție, și păstrează confidențialitatea asupra identității acestora;
g)colaborează cu serviciile de asistență medicală comunitară în situația în care identifică probleme medicale privind victimele și/sau copiii lor;
h)realizează demersurile necesare pentru depășirea riscului imediat, după caz, acestea putând consta în:
– transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situațiile în care victima necesită îngrijiri medicale de urgență sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgență 112;
– sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliție pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu, sesizarea instanțelor judecătorești în vederea emiterii ordinului de protecție;
– orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii privați de servicii sociale, acreditați în condițiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidențiale adecvate nevoilor și aplicării managementului de caz pentru victime și, după caz, pentru agresori;
i) intervine în cazurile de violență domestică, la solicitarea organelor de poliție, atunci când prin ordinul de protecție provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidențial.

 1. 8. Asigura aplicarea prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1103/2014 – pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicate in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parinti in unitatile sanitare, astfel:

– colaboreaza cu medicul/ medicii de familie, cu asistentii medicali comunitari sau, dupa caz, cu mediatorii sanitari din unitatea administrativ-teritoriala in vederea identificarii precoce a gravidei in situatie de risc social;
– verifica daca gravida in situatie de risc social este inscrisa pe lista unui medic de familie sau, dupa caz, faciliteaza inscrierea acesteia pe lista unui medic de familie;
– sprijina si acompaniaza gravida in situatie de risc social care nu are acte de identitate pe parcursul procesului de inregistrare a nasterii si de obtinere a actului de identitate;
– monitorieaza gravida identificata in situatie de risc social pe parcursul perioadei de graviditate si efectueaza vizite lunare la domiciliul acesteia in ultimele doua luni de sarcina;
– colaboreaza cu asistentul social din unitatea sanitara in care gravida urmeaza sa nasca, pe perioada internarii acesteia;
– informeaza gravida si familia acesteia cu privire la drepturile si obligatiile ce le revin in ceea ce priveste cresterea si ingrijirea viitorului copil;
– informeaza gravida si familia acesteia cu privire la beneficiile de asistenta sociala si serviciile disponibile pe plan local;
– insoteste, la solicitarea acestuia medicul de familie si/sau asistentul medical comunitar la vizitele periodice efectuate pana la implinirea varstei de un an al copilului.

Acte si documente necesare intocmirii dosarelor:

Listă orientativă cu documentele necesare a fi incluse în xerocopie la dosarul de monitorizare a modului de menținere a relațiilor personale ale copilului

 • documente ale părintelui/părinţilor: carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie dacă este cazul, dovada veniturilor;
 • dovada exercițiului drepturilor părintești: copie hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ, proces verbal executor judecătoresc dacă este cazul, sentință de stabilire a domiciliului copilului etc.;
 • documente ale copilului: copie certificat de naștere/carte de identitate, documente medicale (care să ateste starea de sănătate actuală și/sau istoricul medical al copilului, după caz), documente care să ateste situația școlară a copilului (frecvență, rezultate, comportament, relaționare etc.), evaluări ale copilului efectuate de alţi profesionişti;
 • alte acte doveditoare, la cererea serviciului de asistență socială sau pe care părintele/părinţii le consideră relevante pentru a susţine afirmaţiile cu privire la situația lor familială sau cea a copilului, în funcție de situație.

Compartimentul asistență socială și protecție socială își desfășoară activitatea în baza Legii 292/2011, principalele atribuții fiind:

 • întocmește anchete sociale efectuate și întocmite pentru încadrarea în grad de handicap copii și adulți, burse sociale, burse medicale, proiect „bani de Liceu”, stimulent de gradiniță;
 • Instrumentează și monitorizează dosarele pentru VENITUL MINIM GARANTAT;
 • Instrumentează și monitorizează dosarele pentru ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI;
 • Întocmește situații centralizatoare/borderouri lunare pentru AJPIS PH;
 • Instrumentează dosare pentru alocații de stat, indemnizații de creștere din îngrijire copil până la vârsta de 2 ani, stimulent de inserție, supliment la ICC, alocații pentru copii cu handicap; dosarele pentru ajutoarele de urgență și ajutoare  de îmnormântare; dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire;
 • întocmește fișe de monitorizare a persoanelor ce beneficiază de indemnizație  de persoană cu handicap grav : LUNARĂ ȘI TRIMESTRIALĂ  PENTRU   DGASPC PH ;
 • realizeză situații pentru DGASPC PH privind situatia asistenților personali angajați pentru persoanele cu grad de handicap grav;
 • Indentifică persoane cu nevoi speciale – ajutoare POAD, VMG, ASF, încadrare în grad de handicap )
 • realizează adrese , rapoarte , statistici, informări întocmite pentru AJPIS Prahova, DGASPC Prahova, CAS Prahova, casa de Pensii Prahova;
 • consiliere în vederea aplicării și respectării legislației în vigoare;
 • corespondează și colaborează cu școlile și cabinete medicale individuale de pe raza comunei, în baza protocoalelor incheiate;
 • soluționează cererile cu privire la efectuarea de anchete sociale solicitate de Judecătoria Ploiești și Tribunalul Prahova, precum și de notariate sau instituții publice locale sau din alte localități din țară;
 • verifică activitatea persoanelor care au de executat zile lucrătoare muncă neremunerată în folosul comunității, prevăzute de art.93, alin.3 Cod Penal. (Serviciu Probațiune);
 • întocmește situațiile centralizatoare și a raportului statistic cu privire la beneficiarii OUG nr.70/2011 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea acestora la termen la AJPIS Prahova;
 • Elaborează propuneri de măsuri pentru intervențiile adaptate nevoilor în sprijinul familiilor și persoanelor singure aflate în situații de risc și de prevenire a situațiilor de marginalizare si excludere socială a persoanelor vulnerabile.
 • Întocmește situații pentru acordarea de tichete sociale pentru învătământul preșcolar ( gradiniță);
 • Monitorizează persoanele încadrate în grad de handicap;
 • Monitorizează copii aflați în plasament/centre/familii/AMP;
 • corespondează cu companiile de asigurare/reasigurare privind constatarea calamităților (poliție PAID);
 • Reactualizarea procedurilor de lucru ale compartimentului;
 • Întocmește dosare în vederea instituirii măsurii de plasament familiar.
 • alte atribuții prevăzute prin dispoziții ale primarului.

Inspectori asistență socială și protecție socială:

Vrînceanu Petruș

Vrînceanu Petruș

Inspector

Telefon: 0722 785 028

Băcanu Monica

Băcanu Monica

Inspector

Telefon: 0244 470 588