Biroul financiar-contabil

Acte necesare persoanelor fizice:

Compensari
 • Cerere compensare (descarca document)
 • Copie BI/CI;
 • Chitantele prin care s-au achitat sumele catre bugetul local (exemplarul original);
Declaratie cladiri persoane fizice

1. Cladiri dobandite prin cumparare, donatie, etc.

 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice –  (descarca document)
 • Contract de vanzare – cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca (definitiva si irevocabila), certificat de mostenitor, act de adjudecare etc.
 • Act de identitate pentru toti proprietarii;
 • Releveu;

2. Cladiri nou construite

 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice (descarca document)
 • Autorizatia de construire;
 • Proces Verbal Receptie;
 • Regularizare taxa;
 • Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire (descarca document)
 • In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor (Inspectoratul de Stat in constructii);
 • Act de identitate pentru toti proprietarii;
Declarare si impunere mijloace de transport
 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice:
 • Actul de dobandire(ex.: contract de vanzare – cumparare / factura fiscala / act de donatie etc.) tradus in limba romana (acolo unde este cazul) in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;
 • Actul de identitate;
 • Cartea de identitate;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul;
 • Adeverinta eliberata de R.A.R. sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport – marfa cu masa totala de peste 12 tone;

In cazul mijloacelor de transport asupra carora dreptul de proprietate s-a dobandit in strainatate si inmatriculate in circulatie pe teritoriul altei tari (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului ca respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulatie in tara respectiva, data dobandirii fiind in acest caz data radierii din circulatie ; in lipsa acestui document, contribuabilul va da o declaratie pe propria raspundere in care va declara ca nu detine documentul mai sus mentionat si va mentiona data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul Romaniei, aceasta fiind si data dobandirii

Declarare si impunere teren
 • Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice (descarca document)
 • Titlul de proprietate, procesele verbale de punere in posesie, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisia locala, chiar daca nu este emis titlul de proprietate / act de vanzare-cumparare / certificat de mostenitor, etc.
 • Documentul prin care ii este atribuit in folosinta/administrare terenul;
 • Act de identitate pentru toti proprietarii.
Eliberare certificat de atestare fiscala
 • cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor fizice (descarca document)
 • actul de identitate;
 • certificatul de deces, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii
 • copie dupa actele de proprietate, extrase de carte funciarã;
 • documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii si acolo unde este cazul testamentul;
 • imputernicire in original sau copie legalizata.
Inregistrari mopede / alte vehicule
 • Taxa pentru inregistrare – 69 lei – se achita la casieria institutiei ;
 • taxa pentru eliberarea placutei cu numarul de inregistare – 58 lei moped, alte vehicule 81 lei, – se achita la casieria institutiei
 • Declaratia de impunere (descarca document);
 • Copie BI/CI;
 • Copie carte de identitate a vehiculului, document eliberat de RAR;
 • Copia actului de dobandire;
 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul si are domiciliul.
Radieri mopede
 • Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport (descarca document)
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală (descarca document)
 • Copie act instrainare;
 • Certificatul de înregistrare si placuta de inmatriculare in original.
Restituiri
 • Cerere restituire (descarca document)
 • Copie BI/CI;
 • Chitantele prin care s-au achitat sumele catre bugetul local (exemplarul original);
Scoatere din evidente cladiri/terenuri
 • Cerere pentru scoaterea din evidentele fiscale (descarca formular)
 • Actul de vanzare – cumparare, de donatie, sentinta civila definitiva si irevocabila, etc.
 • Autorizatie de demolare si proces verbal de receptie(de desfiintare);
 • Actul de identitate.
Scoaterea din evidente a mijloacelor de transport
 • Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport (descarca formular)
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscal ă(descarca formular)
 • Certificatul de distrugere sau actul de vanzare cumparare;
 • Certificatul de radiere politie pentru mijloacele de transport radiate conform OUG 189/2005, art.6;
 • Actul de identitate;
Scutire impozite si taxe persoane fizice
 • cerere descarcã formular Cerere scutire impozite si taxe
 • copie act doveditor al calităţii de beneficiar scutire brevet/hotărâre/certificat de încadrare în grad de handicap nr…………. din………………….
 • copie act doveditor al calităţii de reprezentat legal al minorului cu handicap
 • copie act de proprietate locuinţă nr……………………..din……………….
 • copie act de proprietate teren nr……………….. din……………….
 • copie act de proprietate mijloc de transport ………….
 • copie carte de identitate pentru mijlocul de transport
 • copie BI/CI solicitant seria……… nr……………………………
 • copie CI/certificat de naştere minor cu handicap seria……… nr……………………………
 • dosar incopciat.

Acte necesare persoane juridice:

Compensari
 • Cerere compensare (descarca formular)
 • Documentele de plata in original sau copie conform cu originalul, semnata si stampilata, dupa caz, prin care s-au achitat sumele catre bugetul local;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.
Declaratie cladiri persoane juridice
 • Declaratie de impunere completata si stampilata (descarca document)
 • Act dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);
 • Raport de reevaluare clãdiri
 • Evidenta contabila dupa caz :

 a. In cazul cladirilor construite cu Autorizatie de Construire:

 • Autorizatia de construire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata); Anuntul de incepere al lucrarilor inregistrat la organul emitent al autorizatiei de construire,
 • Proces verbal de receptie (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Balanta de verificare analitica ;
 • analitic cont 231 cu evidentierea platilor catre organul emitent al autorizatiei de construire si I.S.C. si copii ale documentelor de plata,
 • analitic cont 213 cu evidentierea echipamentelor tehnologice aferente investitiei,
 • analitic oricare alt cont in care s-au inregistrat cheltuieli atribuite direct investitiei,
 • Regularizarea taxei de autorizare (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Schita cu suprafata construita la sol.

b. În cazul cladirilor dobandite cu act de vanzare cumparare, donatie, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila:

 • Actul de dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Fisa bunului imobil,
 • Balanta de verificare.

c. In cazul cladirilor dobandite prin act de adjudecare:

 • Proces verbal de licitatie (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Act adjudecare (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Balanta de verificare.

d. In cazul cladirilor redobandite prin rezilierea unui contract de leasing:

 • Rezilierea contractului de leasing (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Procesul verbal de predare primire al bunului (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Raportul de evaluare necesar inregistrarii in contabilitate,
 • Balanta de verificare.
 • Copie CUI;

 e. Acte necesare pentru reevaluare:

 • Declaratie cu noile valori rezultate in urma reevaluare;
 • Raport de reevaluare intocmit de specialisti in domeniu acreditati ANEVAR;

 f. Modificari valori de impunere cladiri:

 • Acte care au stat la baza modificarii;
 • Adresa cu evidenta cronologica in cazul modificarilor succesive;
 • Nota contabila.
Declarare autovehicule

Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice, semnatã si stampilatã:

Act de dobandire Pentru autovehicule in proprietate :

 • factura in cazul dobandirii de la persoana juridica,(inregistrate in registrul de evidenta a mijloacelor de transport) 3 exemplare.
 • factura reziduala in cazul teminarii contractului de leasing,
 • contract vanzare/cumparare  in cazul dobandirii de la persoana fizica ,(inregistrate in registrul de  evidenta a mijloacelor de transport) 3 exemplare.
 • pentru autovehiculele importate – declaratie vamala pentru autoturisele cumparate din tari extracomunitare sau Factura tradusa de un traducator autorizat pentru autoturismele cumparate din tari comunitare (copii conforme cu originalul, semnate si stampilate );

Pentru autovehicule in leasing :

 • copie contract leasing si copie Procesul-Verbal de predare- primire (conforme cu originalul, semnate si stampilate),
 • copie contract novatie/cesiune si copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate si stampilate).

Insotite de urmatoarele documente :

 • Cartea de identitate (copie + original);
 • Adeverinta RAR sau de la producator pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone;
 • Fisa de inmatriculare vizata de autoritatea administrativ-teritoriala unde vanzatorul are domiciliul/sediul;
 • Certificatul de atestare fiscala atat in cazul transmiterii dreptului de proprietate cat si in cazul transmiterii dreptului de folosinta (cesiune sau novatie) ;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegate

 Finalizari contracte leasing:

 • Factura reziduala;
 • Certificat de atestare fiscala in original sau copie legalizata;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.
Declarare terenuri
 • Declaratie de impunere completata si stampilata cu suprafata totala, din care construita la sol (descarca formulari)
 • Act dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);
 • Schita cadastrala;
 • Copie CUI;
Eliberari certificate fiscale
 • Cerere tip completata si stampilata (descarca document)
 • Plata tuturor obligatiilor bugetare;
 • In cazul certificatelor fiscale pentru instrainare ( cladiri, terenuri ,autovehicule ) este necesara si plata integrala pentru bunul ce urmeaza a fi instrainat.
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.
Inregistrari mopede / alte vehicule
 • Taxa pentru inregistrare – 69 lei – se achita la casieria institutiei ;
 • taxa pentru eliberarea placutei cu numarul de inregistare – 58 lei moped, alte vehicule 81 lei, – se achita la casieria institutiei
 • Declaratia de impunere (descarca document)
 • Copie CUI;
 • Copie carte de identitate a vehiculului, document eliberat de RAR;
 • Copia actului de dobandire;
 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul si are domiciliul.
Radieri mopede
 • Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport (descarca document)
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală (descarca document)
 • Copie act instrainare;
 • Certificatul de înregistrare si placuta de inmatriculare in original.
Restituiri
 • Cerere restituire (descarca document)
 • Documentele de plata in original sau copie conform cu originalul, semnata si stampilata, dupa caz, prin care s-au achitat sumele catre bugetul local;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.
Stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate
 • declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate (descarca document)
 • declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate (descarca document)
 • schita cu dimensiuni a reclamei respective;
 • autorizatie de construire si memoriu tehnic cu schita casetei luminoase(acolo unde este cazul;)
 • contractul de prestari servicii de publicitate si factura emisa;
 • in cazul in care factura cuprinde prestari de servicii pentru mai multe unitati administrativ teritoriale, acestea se vor defalca explicit.

Principalele atributii ale Biroului financiar-contabil:

 

 • Elaborează și supune aprobării Consiliului Local al Comunei Berceni proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Întocmeste periodic situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, întocmește și prezintă Consiliului Local al Comunei Berceni contul anual de execuție al bugetului
 • Organizează și conduce evidența contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloace bănesti, a decontărilor cu debitorii și creditorii.
 • Întocmește bilanțul contabil.
 • Organizarea si asigurarea actiunii de constatare, stabilire si încasare la bugetul local a impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice, precum si a altor venituri ale bugetului local, inclusive a majorãrilor de întârziere;
 • Organizarea si asigurarea desfãsurãrii activitãtii de urmãrire, executare silitã si încasare la bugetul local a veniturilor fiscal si nefiscale neplãtite în termen.

  Șef birou financiar-contabil:

  Oprea-Toma Florina

  Oprea-Toma Florina

  Inspector

  Telefon: 0737 023 025

  Inspectori birou financiar-contabil:

  Stan Anda

  Stan Anda

  Inspector

  Telefon: 0721 282 416

  Pană Rodica

  Pană Rodica

  Inspector

  Telefon: 0720 034 208

  Anghel-Iancu Silvia

  Anghel-Iancu Silvia

  Inspector

  Telefon: 0799 965 177

  Marinică Liliana

  Marinică Liliana

  Inspector

  Telefon: 0244 470 588

  Referent birou financiar-contabil:

  Radu Andreea

  Radu Andreea

  Referent

  Telefon: 0244 470 588