Compartiment protecție civilă și situații de urgență

Serviciul voluntar pentru situații de urgență Berceni

Protecție civilă

Hotărâri CLSU(Comitetul local pentru situații de urgența)

Informații la dispoziția publicului

Compartimentul Protecţie Civilã  are ca obiect de activitate prevenirea şi reducerea riscurilor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.
Atribuţii principale specifice:
• culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la protecţia civilă ;
• întocmeşte proiectele planurilor operative de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate ;
• răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă, precum şi a exerciţiilor aplicaţiilor şi activităţilor de pregătire privind protecţia civilă ;
• conduce nemijlocit activitatea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, atat pe timpul pregătirii cât şi al intervenţiei ;
• ţine evidenţa fondului de adăpostire a populaţiei şi propune măsuri de completare şi întreţinere a acestuia ;
• răspunde de realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înstiinţare şi alarmare a populaţiei în situaţii de protecţie civilă ;
• în baza dispoziţiilor primarului, ia măsuri pentru alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei în situaţiile de urgenţă ;
• propune primarului măsurile de asistenţă tehnică şi de sprijin din partea autorităţilor judeţene pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă ;
• în baza planului aprobat de primar, exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local ;
• propune măsuri şi participă nemijlocit la evacuarea populaţiei din zonele sinistrate şi pentru asigurarea lucrării, cazării şi alimentării cu energie şi apă a populaţiei evacuate ;
• propune primarului măsuri de asigurare a ordinii publice în zonele sinistrate ;
• gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de protecţie civilă;
• răspunde de păstrarea şi actualizarea documentelor operative ;
• asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind susţinerea şi aducerea personalului Serviciului Voluntar la sediul Primăriei municipiului Feteşti, în cazul producerii unor urgenţe civile sau la ordin ;
• conduce, lunar, procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de intervenţie, potrivit documentelor întocmite în acest scop ;
• întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din municipiu, care pot fi folosite în situaţii de urgenţă, pe care o actualizează permanent ;
• asigură încadrarea Serviciului Voluntar cu personal de specialitate ;
• informează primarul şi Centrul Operaţional Judeţean despre stările de pericol constatate pe raza municipiului ;
• execută instructajul general şi periodic cu personalul primăriei şi din instituţiile subordonate ;
• controlează ca instalaţiile, mijloacele, utilajele şi materialele de intervenţie să fie în stare de funcţionare şi întreţinute corespunzător ;
• ţine evidenţa participării la pregatirea profesională a personalului din Serviciul Voluntar ;
• ţine evidenţa aplicaţiilor, exerciţiilor şi intervenţiilor la care a participat Serviciul Voluntar ;
• participă la instruire, schimburi de experienţă şi cursuri de pregătire profesională organizate de instituţiile abilitate ;
• împreună cu personalul compartimentului de prevenire participă la verificarea modului de respectare a măsurilor de prevenire în gospodăriile populaţiei şi la operatorii economici de pe raza municipiului ;
• face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi eliminare a situaţiilor de pericol ;
• întocmeşte şi asigură desfăşurarea bilanţului anual al Serviciului Voluntar ;
• întocmeşte raportul anual al compartimentului pentru situaţii de urgenţă ;
• întocmeşte, anual, proiectul de buget pentru protecţia civilă şi S.V.S.U. şi îl susţine în comisiile de specialitate ;
• urmăreşte permanent execuţia bugetară şi face propuneri de rectificare, dacă este cazul
• ţine evidenţa persoanelor care şi-au satisfăcut stagiul militar în specialităţi militare conexe, specializărilor din serviciul voluntar ;
• exercită atribuţiile prevăzute în actele normative care reglementează activitatea din domeniile protecţiei civile, situaţiilor de urgenţă şi al prevenirii şi stingerii incendiilor ;
• informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei, cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgentă ;
• organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu ;
• înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţiile de urgenţă ;
• protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate ;
• asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei în situaţii de urgenţă sau de conflict armat ;
• asigurarea capacităţii operative a Inspectoratului de Protecţie Civilă şi de intervenţie a formaţiunilor de Protecţie Civilă ;
• planificarea şi desfăşurarea activităţilor conform planului cu activităţile de protecţie civilă anuale ;
• planifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative ;
• să asigure, să verifice şi să menţină în mod permanent starea de funcţionare a locului de conducere – punctul de comandă – de protecţie civilă, să-l doteze cu materiale şi documentele necesare, potrivit ordinelor în vigoare ;
• asigură masurile organizatorice, materialele şi documentele privind înştiinţarea şi aducerea personalului de conducere pe linie de protecţie civilă în mod oportun, în caz de dezastre şi la ordin
• organizează şi conduce comisiile de specialitate de Protecţie Civilă
• elaborează şi aduce la îndeplinire planurile privind activităţile de Protecţie Civilă anuale, lunare, pregătirea comisiilor şi a populaţiei, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale de instruire şi să le prezinte spre aprobare şefului ierarhic ;
• conduce, prin comisiile de specialitate, pregătirea pentru protecţia civilă a formaţiilor de protecţie civilă ;
• împreună cu comisiile de specialitate şi alte unităţi specializate, întocmeşte planul de protecţie civilă, planul de apărare împotriva dezastrelor ;
• asigură organizarea şi înzestrarea comisiilor de specialitate de protecţie civilă potrivit instrucţiunilor în vigoare;
• asigură baza materială a instruirii subordonaţilor ;
• pregăteşte şi prezintă şefului ierarhic informări cu privire la realizarea măsurilor de protecţie civilă, a pregătirii şi alte probleme specifice ;
• participă la comunicări, bilanţuri, analize şi alte activităţi desfăşurate de organul superior ;
• ia măsuri, anual, prin compartimentul de investiţii şi aprovizionare, pentru aprovizionarea cu aparatură şi materiale conform normelor ;
• prezintă propuneri pentru introducerea în planul financiar – bugetar a fondurilor necesare pentru înzestrarea formaţiunilor şi realizarea măsurilor de Protecţie Civilă ;
• asigură respectarea regulilor de păstrare, numire şi evidenţă a documentelor, hărţilor şi literaturii de protecţie civilă ;
• păstrează secretul din documentele cu caracter secret ;
• pregăteşte şi asigură desfăşurarea bilanţului anual de Protecţie Civilă ;
• are atribuţiile specifice privind prevenirea şi stingerea incendiilor, aplică şi execută actele normative, hotărârile consiliului local şi ale primarului în acest domeniu ;
Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului Local sau prin dispoziţii ale primarului. 

Draghici Andrei

Draghici Andrei

Inspector

Telefon: 0729 293 139