Compartiment stare civilă și evidență populației

Acte necesare:

Înregistrare adopție
 1. Actele de identitate valabile ale părinților
 2. Sentință de adopție cu mențiunea definitiva și irevocabila
 3. Certificatul de căsătorie original
 4. Certificatul de naștere în original al copilului și actul de identitate, daca este cazul
 5. Certificatul de naștere ale părinților în original
Înregistrare căsătorie

– Acte identitate valabile ale ambilor soţi (original şi fotocopie). Unul dintre soţi trebuie să aibă domicilul  sau reşedinţa în comuna Berceni;
– Certificate de naştere ale viitorilor soţi (original şi fotocopie);
– Certificate medicale prenupţiale eliberate de medic, cu menţiunea expresă «se poate căsători»; certificatele prenupţiale sunt valabile 14 zile calendaristice de la data emiterii până la data oficierii şi trebuie să poarte sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
– Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, în faţa ofiţerului de stare civilă; (Descarca declaraţie de căsătorie)
– Acte identitate valabile a două persoane, în calitate de martori (fotocopie); martorii vor prezenta actele de identitate în original în ziua oficierii căsătoriei;
După caz, acte din care să rezulte desfacerea căsătoriilor anterioare:
•   Certificatul de deces al soţului/soţiei în original și fotocopie şi o fotocopie a certificatului  de căsătorie;
•   Sentinţa / sentinţele de divorţ definitive şi irevocabile în original și fotocopie;
•   Certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei în original și fotocopie;
•    Certificatul de divorţ (în cazul divorţului pe cale administrativă) în original și fotocopie.

 

ATENTIE!  DUPĂ INCHEIEREA CĂSĂTORIEI, OFIȚERUL DE STARE CIVILĂ ANULEAZĂ CARTEA DE IDENTITATE A SOȚULUI CARE IȘI SCHIMBĂ NUMELE DE FAMILIE PRIN CĂSĂTORIE, ANULAREA SE FACE PRIN TĂIEREA COLȚULUI ÎN CARE SE AFLĂ ÎNSCRISĂ PERIOADA DE VALABILITATE.

ACTELE SE DEPUN CU 11 ZILE ÎNAINTE DE ZIUA OFICIERII, PREZENŢA VIITORILOR SOŢI ESTE OBLIGATORIE !

      PĂSTRAŢI CU GRIJĂ CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ŞI VERIFICAŢI CORECTITUDINEA DATELOR !

Înregistrare deces

TERMEN DE ÎNREGISTRARE
Înregistrarea se face în termen de 3 zile de la data decesului. Acest termen  cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.
Dacă s-a depăşit acest termen sau cauza decesului se datorează unei  sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, înregistrarea decesului se face cu aprobarea Parchetului Ploieşti.

ACTE NECESARE
a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;
b) actul de identitate al decedatului şi fotocopie ;
c) certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz;
d)  livretul militar al decedatului – pentru bărbaţii până în 50 de ani;
e)  actul de identitate al declarantului şi fotocopie.

În cazul în care declarantul nu deţine  cartea de identitate, certificatul de naştere sau certificatul de căsătorie(după caz), al decedatului va completata în faţa ofiţerului de stare civilă o declaraţie de neposedare de documente.(Descarcă)

Pentru înregistrare deces în zilele nelucrătoare:

Tel: 0727 301 302

Înregistrarea divorțului pe cale administrativă

ÎNREGISTRAREA DIVORTULUI PE CALE ADMINISTRATIVA

 

Cererea de divort pe cale administrative (Descarca)  se face in scris, se depune si se semneaza personal de catre ambii soti, in fata ofiterului de stare civila delegat de la primaria care are in pastrare actul de casatorie sau pe raza careia se afla ultima locuinta comuna a sotilor. In cererea de divort sotii declara pe proprie raspundere ca:

 • Sunt de acord cu desfacerea casatoriei
 • Nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati
 • Niciunul dintre soti nu este pus sub interdictie
 • Nu au mai solicitat altor autoritati desfacerea casatoriei.In cererea de divort sotii declara pe proprie raspundere adresa ultimei locuinte comune si numele pe care urmeaza sa-l poarte dupa desfacerea casatoriei.

Acte necesare:

 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE SI CASATORIE, ORIGINALE SI COPII

In cazul cetatenilor straini, certificatele de nastere trebuie sa indeplineasca conditiile de legalitate conform conventiilor internationale si tratatelor incheiate intre Romania si statele ai caror cetateni sunt.

La cererea de divort se anexeaza si traducerea legalizata a certificatului de nastere.

 • ACTELE DE IDENTITATE VALABILE, ORIGINALE ŞI COPII
 • TAXA DE DIVORT

In cazul persoanelor care nu cunosc limba romana, depunerea cererii de divort se face in prezenta unui traducator autorizat, iar in cazul persoanelor surdo-mute, a unui interpret.

De la data inregistrarii cererii se acorda un termen de 30 de zile calendaristice pentru eventuala retragere a acesteia.

Dupa expirarea acestui termen, daca sotii staruie in desfacerea casatoriei, se prezinta impreuna pentru completarea declaratiei de mentinere a cererii privind desfacerea casatoriei

Anexa 9 privind menţiunile existente pe marginea actelor de stare civilă

Cerere eliberare Anexa 9 (Descarcă)

Certificat naştere originalşi copie;
Act identitate original şi copie;
Sentinţă divorţ, definitivă şi irevocabilă original şi copie, dacă este cazul;

În cazul în care titularul nu se poate prezenta
• Procură specială în care să fie precizată expres întinderea mandatului;
• Copie act identitate mandatar.

Eliberarea livretului de familie
 1. Actele de identitate valabile originale ale soților
 2. Certificatul de căsătorie în original
 3. Certificatul de naștere ale copiilor în original

După caz:

 • Certificatul de deces al unuia dintre soți sau al copilului
 • Sentințele judecătorești definitive și irevocabile de desfacere a căsătoriei, adopției, încredințare copil
 • Hotărârea de plasament sau de încredințare a copilului
Cererea pentru înregistrarea nașterii după împlinirea termenului de 30 zile

Se depune fie la SPCLEP/Primăria competentă să înregistreze nașterea, fie la SPCLEP/Primăria în raza căreia are domiciliul unul din părinți/persoana majoră neînregistrată.

 • Pentru înregistrarea tardivă a nașterii copiilor cu vârsta de până la 14 ani, sunt necesare următoarele documente:
 • Cerere de înregistrare tardivă a nașterii (Descarcă)
 • Certificatul medical constatator al nașterii
 • Actul de identitate al mamei și al declarantului, dacă nașterea nu e declarată de mamă
 • Certificatul de căsătorie al părinților copilului, iar dacă aceștia poartă nume de familie diferit, declarația scrisă cu privire la nume copilului, semnată de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public
 • Declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de tată, însoțită de consimțământul mamei, în fața ofițerului de stare civilă
 • Dovada discernământului la momentul recunoașterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice, în cazul în care tatăl copilului este minor
 • Certificatul de naștere al mamei, precum și actul de identitate al reprezentantului legal al acesteia sau al declarantului, în cazul în care ambii părinți au vârsta sub 14 ani sau în cazul în care mama are sub 14 ani iar tatăl nu recunoaște copilul
 • Declarația scrisă semnată de ambii părinți, dată în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public, referitoare la prenumele copilului, în situația în care prenumele din cuprinsul certificatului medical constatator al nașterii este diferit de cel declarat
 • Declarația părintelui care delcară nașterea, dată în fața ofițerului de stare civilă, referitoare la domiciliul copilului, în situația în care părinții au domicilii diferite.
 • raportul de expertiză medico-legală, în situația în care nu există sau nu se identifică certificatul medical constatator al nașterii
 • certificatul medical constatator al nașterii / expertiza medico-legală; raportul de anchetă socială, delegația, în cazul în care înregistrarea nașterii este solicitată de reprezentantul SPAS sau DGASPC.

 

 • Pentru înregistrarea tardivă a nașterii copiilor cu vârsta între 14 și 18 ani, sunt necesare documentele sus-menționate, după caz, precum și următoarele:
 • Declarația persoanei a cărei naștere nu a fost înregistrată, precum și declarațiile părinților/reprezentanților legali, date în fața ofițerului de stare civilă, potrivit Anexelor 20 și 21
 • Fotografii mărimea ¾ cm.
 • Pentru înregistrarea tardivă a nașterii persoanei majore, cererea scrisă a declarantului este însoțită de următoarele documente:
 • certificatul medical constatator al nașterii
 • Declarația persoanei a cărei naștere nu a fost înregistrată, precum și declarațiile a 2 membri ai familiei/cunoștințe, date în fața ofițerului de stare civilă, potrivit Anexelor 20 și 21
 • Fotografii mărimea ¾ cm.

Pentru situaţia în care naşterea unui cetăţean român s-a produs în străinătate şi nu a fost înregistrată la autoritățile locale/misiunea diplomatic ori oficiul consular al României, sau a fost înregistrată cu date nereale privind identitatea părinţilor, întocmirea actului de naştere se face în ţară, în baza următoarelor documente:

 • certificatul medical constatator al nașterii emis de autoritățile străine / certificatul de naștere emis de autoritățile străine, traduse și legalizate, apostilate/supralegalizate, după caz
 • rezultatul verificărilor efectuate prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe-Departamentul Consular
 • documente și declarații ale persoanelor care pot da relații, date în fața ofițerului de stare civilă sau notarului public.

În acest din urmă caz, întocmirea actului de naștere se face de către SPCLEP/Primăria în raza căreia are domiciliul unul din părinți/persoana majoră.

În situația în care unul din părinți sau ambii sunt cetățeni străini sau apatrizi, sunt necesare documentele prezentate mai sus, precum și următoarele:

 • Pașaportul părintelui cetățean străin sau apatrid, respectiv actul de identitate al părintelui cetățean al statelor membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederației Elvețiene, sau, după caz, documentul de identitate emis de Inspectoratul General pentru Imigrări
 • Traducerea legalizată a filei din documentul de identitate care conține datele de identificare ale persoanei, dacă documentul nu conține date înscrise prin utilizarea alfabetului latin
 • Declarația notarială a titularului documentului de identitate, cu privire la numele de familie și prenume, în situația în care din documentele străine nu rezultă în mod distinct care sunt acestea
 • Certificatul de căsătorie al părinților înregistrat în registrele de stare civilă române, dacă unul din părinți este cetățean român
 • Certificatul de căsătorie și traducere legalizată, apostilate/supralegalizate, dacă ambii părinți sunt cetățeni străini.

La înregistrarea nașterii copilului în lipsa actului de identitate al mamei, declarantul prezintă documentele sus-menționate, după caz, precum și:

 • Fotocopia procesului-verbal întocmit de polițist cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unității sanitare în care a avut loc nașterea, certificată pentru conformitate de reprezentantul unității sanitare.
Înregistrare naștere

TERMEN DE ÎNREGISTRARE
         Declararea naşterii se face în termen de  30 zile pentru copilul născut viu şi  în termen de 3 zile pentru copilul născut mort.Termenele se socotesc de la data naşterii. În cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile, declararea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de naştere.

După împlinirea termenului de 30 de zile,întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.
Cererile privind înregistrarea tardivă a naşterii, depuse la instanţele de judecată până la data de 28 iunie 2016  se soluţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii acestora.

ACTE NECESARE
-Cerere inregistrare nastere (Descarcă)

– Certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul / ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
– Actele de identitate ale părinţilor şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de unul din părinţi, original şi fotocopie;
– Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi fotocopie, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;
– Declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei; în cazul tatălui minor acesta trebuie să fie  asistat de reprezentantul legal.
– Certificatul de naștere al mamei, original şi fotocopie, în cazul înregistrării copilului născut în afara căsătoriei.
Ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, părinţii putând opta pentru un nume corespunzător.

Domiciliul copilului:
         Dacă la data înregistrării naşterii părinţii copilului au domicilii diferite înscrise în actul de identitate, domiciliul copilului este domiciliul declarat de către părintele care solicită înregistrarea naşterii.
În situaţia când părintele nu se poate prezenta să declare naşterea copilului, declaraţia de domiciliu trebuie să fie dată la un notar public.

Schimbarea de nume sau prenume pe cale administrativă
 • Cerere de schimbare de nume motivată corespunzător -formular tip; (Descarcă)
 • Copii de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui, prenumelui;
 • Un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, pe cheltuiala solicitantului, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
 • Consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
 • Consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte în cazul schimbării de nume sau prenume al copilului minor;
 • Cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale solicitantului;
 • În cazul în care se impune, declaraţia autentificată a trei persoane din care să rezulte că solicitantul este cunoscut cu un anumit nume sau prenume;
 • Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale

 

Persoana care solicită schimbarea numelui, prenumelui pe cale administrativă va depune o cerere la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor în a cărui rază teritorială îşi are domiciliulsaua ultimului loc de domiciliu avut în ţară, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate.Potrivit Ordonanţei nr.41/2003 art.4, sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

 1. când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;
 2. când persoana în cauză a folosit în mod permanent, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;
 3. când, din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;
 4. când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reunite şi doreşte schimbarea acestuia;
 5. când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită să poarte un nume românesc;
 6. când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, şi doreşte să revină la numele dobândit la naştere;
 7. când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor;
 8. când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;
 9. când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;
 10. când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării naşterii, însă, întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieţii, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;
 11. când prenumele purtat este specific sexului opus;
 12. când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care să rezulte sexul acesteia;
 13. alte asemenea cazuri temeinic justificate.

 

Sunt de asemenea considerate justificate şi cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

 

 1. când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte unalt prenume;
 2. b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere;
 3. c) când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorţ şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere;d)când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere;
 4. e) când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare, cu consimţământul fostului soţ, dat în formă autentică;
 5. f) când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, carea revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia;
 6. g) când s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopţie;
 7. h) când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţiei.
Transcriere căsătorie încheiată în străinătate

ATENȚIE!

Termenul de soluționare a dosarelor este de 30 de zile.

Transcrierea pote fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde vă aflați.

 

ACTE NECESARE:

– Cerere transcriere(Descarcă anexa 33Descarcă anexa 35)

– Certificatul de căsătorie original simplu/apostilat/supralegalizat eliberat de autoritățile din străinătate – original și două copii xerox;
– Traducerea legalizată a certificatului de căsătorie – original și copie;
– Certificatele de naștere ale soților – copii;
– Actele de identitate ale soților (carte de identitate / carte provozorie de identitate sau pașaport cu domiciliul în străinătate) copii;
– Declarația notarială a ambilor soți cu privire la numele de familie după încheierea căsătoriei, în cazul în care acesta nu este specificat în certificatul original;

– Convenția matrimonială este obligatorie pentru toate căsătoriile încheiate începând cu data de 01.10.2011

– Convenția matrimonială încheiată în străinătate simplă/apostilată/supralegalizată, original și traducere legalizată. În situația în care soții nu dețin așa ceva vor prezenta o declarație notarială privind legea aplicabilă regimului matrimonial; dacă legea aplicabilă este legea română, atunci trebuie precizat și regimul matrimonial ales;
-Hotărârea de divorț sau certificatul de deces privind o eventuală căsătorie anterioară, dacă este cazul – fotocopie;

În cazul în care titularul nu se poate prezenta, împuternicitul trebuie să prezinte:
-Procură specială autentificată:
– făcută la notar public, în țară;
– făcută în străinătate – la notar public (apostilată/supralegalizată, după caz, și tradusă prin   traducere legalizată în România) sau  – la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României;
– Act identitate mandatar-original și copie.

Transcriere deces încheiat în străinătate

ATENȚIE!

Termenul de soluționare a dosarelor este de 30 zile.

Transcrierea pote fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde vă aflați.

 

ACTE NECESARE:

-cerere transcriere (Descarcă anexa 33Descarcă anexa 35)

– Certificatul de deces original simplu/apostilat/supralegalizat eliberat de autoritățile din străinătate – original și două copii;
– Traducerea certificatului de deces, efectuată în România sau în străinătate – original și copie;
– Actul de identitate al persoanei decedate – original și copie;
– Certificatul de naștere;
– Certificatul de căsătorie al persoanei decedate, dacă este cazul – original și copie;
– Actul de identitate al solicitantului;

În cazul în care persoana îndreptățită nu se poate prezenta, împuternicitul trebuie să prezinte:

Procură specială autentificată:

– făcută la notar public, în țară;

– făcută în străinătate – la notar public (apostilată/supralegalizată, după caz, și tradusă prin   traducere legalizată în România) sau  – la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României
Act identitate mandatar-original și copie.

Principalele activități din cadrul compartimentului stare civilă:

 • Înregistrarea naşterii;
 • Înregistrarea căsătoriei;
 • Înregistrarea decesului;
 • Înregistrarea actelor de stare civilă încheiate în străinătate;
 • Înregistrarea cererii de divorţ pe cale administrativă;
 • Schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui pe cale administrativă;
 • Înscrierea menţiunilor cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanei;
 • Eliberarea certificatelor/extraselor multilingve de stare civilă, la cerere;
 • Eliberarea extraselor de stare civilă pentru uz oficial;
 • Rectificarea actelor de stare civilă;
 • Furnizarea datelor cu caracter personal.
 • Asigurarea relaţiei cu publicul ;
 • Eliberarea certificatelor de stare civilă, duplicat;
 • Eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă;
 •  Eliberarea extraselor pentru uz oficial de pe actele de stare civilă;
 •  Eînregistrarea divorţului pe cale administrativă;
 •  Inregistrarea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români încheiate în străinătate;
 •  Schimbarea numelui şi/sau a prenumelui pe cale administrativă;
 •  Inscrierea menţiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne;
 •  Inscrierea menţiunilor de schimbare a numelui şi/sau prenumelui întocmite în străinătate;
 •  Inscrierea menţiunilor privind acordarea sau renunţarea la cetăţenia română;
 •  Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora
Andriescu Mădălina

Andriescu Mădălina

Inspector

Telefon: 0727 301 302