Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare și peisagistică

Acte necesare:

Autorizației de construire/desființare
 1. Cerere tip ( Descarcă documen)
 2. Anexa la cerere pentru emiterea AC ( Descarcă document )
 3. Act(e) de proprietate (copie legalizata)
 4. Extras de Carte Funciara pentru informare eliberat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova, actualizat la zi
 5. Certificatul de Urbanism si planul anexa la Certificatul de Urbanism (copie)
 6. Avize şi acorduri de amplasament privind utilităţile urbane şi infrastructura, stabilite prin certificatul de urbanism (copie)
 7. Avize/acorduri specifice ale adminustraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, stabilite prin certificatul de urbanism (copie)
 8. Punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (copie) – dupa caz
 9. Documentatia tehnica – D.T. (2 exemplare originale)
 10. Documentaţia tehnică – D.T. pentru bransamente (2 exemplare originale) – dupa caz
 11. Grafic executie lucrarii 
 12. Deviz general si deviz pe fiecare obiectiv in parte
 13. Plan de situaţie pe ridicare topografică pentru DTAC, cu delimitarea terenului aferent tuturor lucrărilor propuse, cu puncte de inflexiune şi cote pe contur, tabel de coordonate cu calcul de suprafeţe, lungimi, curbe de nivel, indicare tarlale, parcele (inclusiv pentru vecinătăţi), construcţii, drumuri şi reţele existente – vizat de OCPI Prahova si plan de incadrare in zona
 14. Studiu geotehnic
 15. Expertiza tehnica (dupa caz)
 16. Dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania
 17. Verificarea documentaţiei conform HGR nr. 925/1995
 18. Certificat fiscal cu valoarea de impunere a constructiilor (pentru desfiintare)
 19. Alte documente/studii stabilite prin certificatul de urbanism
 20. Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie);

– Taxă autorizaţie de construire (calculată conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal) achitată la casieria Primăriei Berceni;

– Dovada achitării taxei de timbru de arhitectură 0,05% din valoarea autorizată pentru AC, achitata conform optiune proiectant;

– Taxa autorizatie de desfiintare – 0,1% din valoarea impozabila achitati la casieria Primariei Berceni

Acord administrator drum (pentru branșamente)
 1. Cerere tip ( Descarcă document )
 2. Act(e) de proprietate (copie)
 3. Documentaţia tehnică – D.T. de specialitate
 4. Plan de amplasament si delimitare a imobilului (copie)
 5. Taxa emitere acord – 17 lei achitata la casieria Primariei Berceni
Aviz administrator drum local (aviz amplasament)
 1. Cerere tip ( Descarca document )
 2. Act(e) de proprietate (copie)
 3. Plan de incadrare in zona
 4. Suport topografic intocmit de topometrist autorizat (copie)
 5. Memoriu tehnic de specialitate
 6. Plan de situatie cu propunerea
Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției
 1. Cerere tip ( Descarca document )
 2. Act(e) de proprietate (copie)
 3. Extras de Carte Funciara pentru informare eliberat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova, actualizat la zi
 4. Autorizatia de Construire (copie)
 5. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (copie)
 6. Documentatia tehnica ce a stat la baza emiterii Autorizatiei de Construire (copie)
 7. Documentatia cadastrala intocmita de topometrist autorizat in vederea inscrierii in evidentele de cadastru si carte funciara
Certificat urbanism
 1. Cerere tip ( Descarca document )
 2. Act(e) de proprietate (copie)
 3. Extras de Carte Funciara pentru informare eliberat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova, actualizat la zi
 4. Plan de incadrare in zona intocmit de topometrist autorizat (2 exemplare originale)
 5. Inventar de coordonate cu calculul suprafetelor intocmit de topometrist autorizat (2 exemplare originale)
 6. Suport topografic intocmit de topometrist autorizat care sa contina : delimitarea terenului aferent tuturor lucrărilor propuse, cu puncte de inflexiune şi cote pe contur, curbe de nivel, indicare tarlale, parcele (inclusiv pentru vecinătăţi), toate constructiile aflate pe parcela respectiva si parcelele invecinate, inaltimea cladirilor existente, etc. (2 exemplare originale)
 7. Memoriu de specialitate
 8. Plan de situatie pe suport topografic cu propunerea
 9. Documentul de plata a taxei pentru Certificatul de Urbanism (copie)
  1.  

   Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism – lei –
   a) pana la 150 m2, inclusiv 5
   b) intre 151 si 250 m2, inclusiv 5
   c) intre 251 si 500 m2, inclusiv 6
   d) intre 501 si 750 m2, inclusiv 8
   e) intre 751 si 1.000 m2, inclusiv 9
   f) peste 1.000 m2 9 + 0,005 lei/m2, pentru fiecare m2 care depaseste 1.000 m2

    

  Compartimentul Urbansim, Amenajarea Teritoriului, Sistematizare si Peisagistică

  Principalele activități desfășurate de Compartimentul Urbanism Amenajarea Teritoriului, Sistematizare și Peisagistică:

  • avizare documentații de urbanism ( PUD si PUZ) în vederea realizării unor obiective de utilitate publică, locuințe și dotări aferente, spații comerciale și spații prestări servicii, sedii firme și birouri;
  • întocmirea materialelor necesare proiectelor de hotărâri pentru Consiliul Local al comunei Berceni;
  • eliberarea certificatelor de urbanism în vederea informării, tranzacțiilor imobiliare și obținerii autorizațiilor de construire/deesfiintare în diferite scopuri pe baza documentațiilor depuse conform Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificarile si completările ulterioare;
  • eliberarea autorizațiilor de construire/desființare, în conformitate cu prevederile legale;
  • participarea în calitate de membrii în comisia de recepție la finalizarea lucrărilor de construcții;
  • întocmirea proceselor verbale de constatare și sanctionare a contravențiilor pentru construcții realizate fără autorizație de construire;
  • rezolvarea cererilor și petițiilor.

  Întreaga activitate desfășurată de către Compartimentul Urbanism Amenajarea Teritoriului, Sistematizare și Peisagistică din cadrul Primăriei comunei Berceni se realizează cu respectarea prevederile legilor în vigoare, în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General al comunei Berceni cât și al Regulamentului Local de Urbanism aprobat.

   Inspectori compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare și peisagistică:

   Anghel Mihaela

   Anghel Mihaela

   Consilier

   Telefon: 0244 470 588

   Câmpeanu Mihaela (Arhitect)

   Câmpeanu Mihaela (Arhitect)

   Inspector

   Telefon: 0244 470 588