Compartimentul achiziții publice și investiții

Conform atribuțiilor legale stabilite prin Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice și a HGR nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr 98/2016 privid achizițiile publice, Compartimentul achiziții publice si investiții desfașoară următoarele activități:

-intocmește Strategia anuală de achiziție publică  în cadrul căreia s-a elaborat Programul anual al achizițiilor publice. Programul a fost actualizat ca urmare a rectificărilor de buget, precum și a necesităților ulterioare transmise de către celelelate compartimente ale instituției.

-elaborează și pregătește documentațiile pentru a publica in SICAP

– redactează anunțurile publicitare și le publică în  SICAP;

-intocmește rapoarte de specialitate;

-transmite documentația solicitată către posibili ofertanți;

-întocmește răspunsuri la solicitările de clarificări și le publică în SICAP;

-primește oferte de la Registratura institutiei;

-întocmește procesele verbale de deschidere, de selectare oferte;

-întocmește procese verbal conform Ordinului 1581/2018;

– redactează și transmite comunicările privind rezultatul procedurilor către operatorii  economici participanți;

-participă la întocmirea contractelor de achiziție publică și a actelor adiționale;

-întocmește dosarul achiziției pentru fiecare achiziție în parte.

-personalul din cadrul compartimentului achiziții publice și investiții participă ca membrii în comisiile de specialitate la evaluarea ofertelor depuse și selectarea ofertantului câștigător;

– personalul din cadrul compartimentului achiziții publice și investiții ca membrii  în comisiile de recepție;

Consilieri achiziții publice și investiții:

Puțaru Georgiana

Puțaru Georgiana

Consilier

Telefon: 0799 965 183