Hotarari Consiliul Local pe ani

HOTARARE Nr.14 privind aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Berceni, pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019

HOTARARE Nr. 13 privind aprobarea decontiirii cheltuielilor aferente navetei personalului didactic care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamiint de stat de pe raza comunei Berceni, jud. Prahova

HOTARARE Nr.12 privind aprobarea Raportului asupra activitiitii asistentilor personali ai persoanelor incadrate in grad grav de handicap din comuna Berceni, pentru semestrul II/an 2019

HOTARARE Nr.11 privind constituirea Comisiei de analiza a cererilor privind inchirierea prin atribuire directa sau licitatie a pajistilor din proprietatea privata sau publica a comunei Berceni, aprobarea calendarului de desfllsurare a procedurii de inchiriere, fixare taxa de inchiriere si taxe speciale

HOTARARE Nr.10 privind initierea procedurii de lnchiriere prin atribuire directa sau licitatie a pajistilor din proprietatea privatii sau publicii a comunei Berceni

HOTARARE Nr.9 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Comuna Berceni pe anul 2020

HOTARARE Nr.8 privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2019 pentru lucrarile de investitii care se vor derula prin bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Berceni pe anul 2020

HOTARARE Nr.7 privind aprobarea Listei cu investitiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2020

HOTARARE Nr.6 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Berceni pe anul 2020 si estimari 2021-2023

10.04.2019  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Berceni pe anul 2019 şi estimări 2020-2022

HOTARARE Nr. 128 privind asocierea Comunei Berceni cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public” inlocuire suprafata joc -scoala Gimnaziala Berceni”

HOTARARE Nr. 127 de modificare a Anexei nr. I la HCL nr. 123/09.12.2019 privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2018 pentru lucrarile de investitii care se vor derula prin bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Berceni pe anul 2019

HOTARARE Nr. 126 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 122/09.12.2019 privind Lista cu investitiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2019

HOTARARE Nr. 125 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Berceni la data de 19.12.2019

HOTARARE Nr. 124  HOTARARE Nr. 124

HOTARARE Nr. 123  HOTARARE Nr. 123

HOTARARE Nr. 122 de modificare a anexei nr. 1 la HCL nr. 111/24.10.2019 privind Lista cu invcstitiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2019

HOTARARE Nr. 120 privind aprobarea finantarii muhianuale a obiectivuiui de investitii ··Realizarea unui sistem de canalizare a apelor menajere pentru satele Bcrceni. Corlatesti, Dambu si Carunu, cu statie de epurare In satul Catunul si satul Moara Noua cu statie de epurare separata··

HOTARARE Nr. 118 privind acordarea unui sprijin financiar unor unitiiti de cult din comuna Berceni

HOTARARE Nr. 114 privind actualizare nr. cadastral 22755(8= 18290 mp) ce face parte din pozitia nr. 18 din HCL nr. 108/24.10.2019

HOTARARE Nr. 112 de modificare a Anexei nr. l la HCL nr. I 02/14.10.2019 privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2018 pentru lucriirile de investitii care se vor derula prin bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Berceni pe anul 2019

HOTARARE Nr. 111 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 101114.10.2019 privind Lista cu investitiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2019

HOTARARE Nr. 110 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Berceni la data de 24.10.2019

HOTARARE Nr. 108 privind modificarea „lnventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local din comuna Berceni, judet Prahova”

HOTARARE Nr. 107 privind completarea „Strategiei locale de dezvoltare durabila a comunei Berceni 2014-2020”

HOTARARE Nr. 102 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 97/25.09.2019 privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2018 pentru lucrarile de investitii care se vor derula prin bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Berceni pe anul 2019

HOTARARE Nr. 100 privind aprobarea rectificiirii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Berceni la data de 14. 10.2019

HOTARARE Nr. 99 privind finantarea obiectivului de investitii „Achizitie tractor si accesorii pentru servicii publice” din excedentul constituit la fine le anului 2018 pentru lucrarile de investitii care se vor derula prin bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Berceni pe anul 2019

HOTARARE Nr. 89 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Bucur Constatntin, ca urmare a decesului si declararea ca vacant a locului de consilier local detinut de acesta

HOTARARE Nr. 74 privind revocarea HCL Berceni nr. 38/16.05.2019 privind aprobarea contractarii serviciilor de capturare, transport §i gestionare a cainilor fara stapan de pe domeniul public al comunei Berceni, jud. Prahova

HOTARARE Nr. 71 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3729/11.08.2005 incheiat intre Consiliul Local Berceni si SC Tam Construct SRL

HOTARARE Nr. 70 privind constituirea Comisiei de analiza a cererilor privind inchirierea prin atribuire directa sau licitatie a paji§tilor din proprietatea privata sau publica a comunei Berceni ramase neinchiriate in urma licitatiei desfasurate in data de 03.04.2019, aprobarea calendarului de desfasurare a procedurii de inchiriere, fixare taxa de inchiriere si taxe speciale

HOTARARE Nr. 69 privind inifierea procedurii de inchiriere prin atribuire directa sau licitatie a pajistilor din proprietatea privata sau publica a comunei Berceni ramase neinchiriate in urma licitatiei desfasurate in data de 03.04.2019

HOTARARE Nr. 68 privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2018 pentru lucrarile de investitii care se vor derula prin bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Berceni pe anul 2019

HOTARARE Nr. 67 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 62/22.06.2019 privind Lista cu investitiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2019

HOTARARE Nr. 65 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Berceni pentru Sedintele din lunile iulie – septembrie 2019

HOTARARE Nr. 59 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Complex Sportiv Str. Prof. Voicu Ion FN, sat Berceni, comuna Berceni, judeţul Prahova”

HOTARARE Nr. 58 privind aprobarea documentaţei tehnico-economică pentru investiţia: „Construire Complex Sportiv Str. Prof. Voicu Ion FN, sat Berceni, comuna Berceni, judeţul Prahova”

HOTARARE Nr. 56 privind constituirea Comisiei comunitare consultative pentru soluţionarea unor cazuri concrete privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

HOTARARE Nr. 55 privind modificarea Structurii organizatorice (Organigrama) şi a Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Berceni şi a instituţiilor din subordinea Consiliului Local Berceni, precum şi echivalarea funcţiei publice specifice de conducere de arhitect şef cu funcţia publică generală de conducere de şef birou

HOTARARE Nr. 51 privind scoaterea din evidenţa “investiţii în curs” şi trecerea în patrimoniul Comunei Berceni a unor active fixe necorporale

HOTARARE Nr. 50 privind aprobare caiet de sarcini şi realizare achiziţie publică de servicii „Supraveghere prin diriginte de şantier a lucrărilor „pentru obiectivul de investiţii “Realizarea unui sistem de canalizare a apelor menajere pentru satele Berceni, Corlăteşti, Dâmbu şi Cătunu, cu staţie de epurare în satul Cătunul şi satul Moara Nouă cu staţie de epurare separată”

HOTARARE Nr. 49 privind aprobare caiet de sarcini şi realizare achiziţie „Servicii de deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie”

HOTARARE Nr. 48 privind aprobare caiet de sarcini şi realizare achiziţie NIVELARE TEREN, AFLAT ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI BERCENI, SITUAT ÎN LOCALITATEA BERCENI, JUD. PRAHOVA, T5, PARCELELE 79, 79/1, 79/2/80

HOTARARE Nr. 47 privind aprobare caiet de sarcini şi realizare achiziţie “REPARAŢII ŞCOALA CORLĂTEŞTI”

HOTARARE Nr. 43 privind aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea şi evidenţa vehiculelor cu tracţiune animală

HOTARARE Nr. 42 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al Comunei Berceni pentru anul 2018

HOTARARE Nr. 41  privind aprobare PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN (S=2354mp) ZONA DOTARI TEHNICO- EDILITARE PENTRU AMPLASARE STATIE DE EPURARE si AMENAJARE DRUM ACCES (Sstud=3983 mp) in com. Berceni, sat CATUNU, str. Rafinariei, nr. cadastral 22231, tarla 17, parcela Psl87

HOTARARE Nr. 40 privind aprobarea decontarii cheltuielilor aferente navetei personalului didactic care isi desfasoara activitatea in unitatile de invajamant de stat de pe raza comunei Berceni, jud. Prahova

HOTARARE Nr. 39 privind aprobarea participarii Primarului Comunei Berceni la diverse evenimente, in calitate de reprezentant al unitatii administrativ teritoriale

HOTARARE Nr. 38 privind aprobarea contractarii serviciilor de capturare, transport si gestionare a cainilor fara stapan de pe domeniul public al comunei Berceni, jud. Prahova

HOTARARE Nr. 37 privind indexarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

HOTARARE Nr. 36 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Comuna Berceni pe anul 2019

HOTARARE Nr. 35 privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2018 pentru lucrarile de investitii care se vor derula prin bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Berceni pe anul 2019

HOTARARE Nr. 33 privind aprobarea bugetului local de venituri cheituieli al Comunei Berceni pe anul 2019 si estimari 2020-2022

HOTARARE Nr. 32 privind aprobarea unui numar de 2 dosare in vederea atribuirii unui lot in suprafata de max. 500 mp pentru beneficiari ai Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

HOTARARE Nr. 31 privind interzicerea circulatiei atelajelor, vehiculelor autovehiculelor pe dmmurile din tarlalele cultivate de pe raza comunei Berceni si interzicerea circulatiei atelajelor pe drumurile publice de pe raza comunei Berceni

HOTARARE Nr. 30 privind aprobarea insusirii pretului apei potabile furnizate consumatorilor din comuna Berceni de catre SC Jovila Construct SRL

HOTARARE Nr. 29 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Extinderea sistemului de distribute a gazelor naturale pe strada Teleajenului, comuna Berceni, sat. Berceni, jud. Prahova”

HOTARARE Nr. 28 privind acordarea burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2018-2019, semestrul II

HOTARARE Nr. 27 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a sumei privind cofinantarea din bugetul local si a devizului general pentru obiectivul de investitii “Realizarea unui sistem de canalizare a apelor menajere pentru satele Berceni, Corlatepi, Dambu si Catunu, cu stape de epurare in satul Catunul si satul Moara Noua cu stape de epurare separata”, conform ofertei

HOTARARE Nr. 25 privind modificarea Structurii organizatorice (Organigrama) a Statului de funcjii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Berceni §i a institupiior din subordinea Consiliului Local Berceni

HOTARARE Nr. 24 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Berceni pentru sedintele din lunile aprilie – iunie 2019

HOTARARE Nr. 23 PRIVIND ACCEPTAREA DE CATRE COMUNA BERCENI, JUD. PRAHOVA A UNEI SPONSORIZARJ DIN PARTEA DIRECTIEI SILVICE PRAHOVA

HOTARARE Nr. 22 privind implementarea proiectului “ACHIZITIE TRACTOR si ACCESORII PENTRU SERVICIIPUBLICE IN COMUNA BERCENI, JUDETUL PRAHO VA ”

HOTARARE Nr. 21 privind aprobarea unui numar de 7 dosare in vederea atribuirii unui lot in suprafata de max. 500 mp pentru beneficiari ai Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei Iocuinte proprietate personala

HOTARARE Nr. 20 privind modificarea prin actualizare, conform masuratorilor cadastrale, a “Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local din comuna Berceni, judet Prahova”

HOTARARE Nr. 19 DE APROBARE A PROIECTULUI ’’CONSTRUIRE GRADINITA Sp+P+IE CU PROGRAM PRELUNGIT”, SMIS 124629 si CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

HOTARARE Nr. 17 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Berceni

HOTARARE Nr. 16 privind completarea si modificarea prin actualizare conform masuratorilor cadastrale a “inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local din comuna Berceni, judet Prahova”

HOTARARE Nr. 15  privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru obiectivui de investitii ‘ACHIZITIE TRACTOR si ACCESORII PENTRU SERVICII PUBLICE IN COMUNA BERCENI, JUDETUL PRAHOVA”

HOTARARE Nr. 14 privind completarea “Strategiei locale de dezvoltare durabila a comunei Berceni 2014-2020, la capitolul 4*1. Planul de actiune-Portofoliul de proiecte prioritare pentru perioada 2014-2020 cu proiectul nr. 32: “ACHIZITIE TRACTOR $1ACCESORTIPENTRU SERVICIIPUBLJCE IN COMUNA BERCENI, JUDETUL PRAHOVA ”

HOTARARE Nr. 13 privind aprobarea inchirierii terenului intravilan situat in loc. Moara Noua, inscris m CF 22709, T 1, P Al, LOT. 2, teren aflat in proprietatea privata a Comunei Berceni, jud. Prahova

HOTARARE Nr. 12 privind modificare HCL nr. 41/30,05.2014 de prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General ai comunei Berceni, judeful Prahova existent, cu o perioada de 2 ani pana la reactualizarea si intocmirea unui nou Plan Urbanistic General

HOTARARE Nr. 11 privind constituirea comisiei de analiza a cererilor privind inchirierea prin atribuire directa sau licitatie a pajistilor din proprietatea privata sau publica a comunei Berceni, aprobarea calendarului de desfasurare a procedurii de inchiriere, fixare taxa de inchiriere si taxe speciale

HOTARARE Nr. 10 privind initierea procedurii de inchiriere prin atribuire directa sau licitatie a pajistilor din proprietatea privata sau publica a comunei Berceni

HOTARARE Nr. 9 privind emiterea acordului favorabil in vederea montarii unei statii de tip SRMP independent pentru UAT Rafov pe racordul UAT Berceni la SNTGN si pe terenul unde se afla amplasata statia de tip SRM aparpnand UAT Berceni

HOTARARE Nr. 8 privind aprobarea retelei §colare a comunei Berceni pentru anul scolar 2019-2020

HOTARARE Nr. 7 privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Berceni, pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018

HOTARARE Nr. 6 privind aprobarea încheierii unei „înţelegeri de cooperare între comuna BERCENI, judeţul Prahova (România) şi satul IZBIŞTE, raionul Criuieni din Republica Moldova”

HOTARARE Nr. 5 privind aprobarea cofinantârii obiectivului de investiţii „Continuarea extinderii sistemului de distribuţie a gazelor naturale pe strada Rozelor, comuna Berceni, sat. Berceni, jud.Prahova”

HOTARARE Nr. 4 privind modificare RLU aferent PUG COMUNA BERCENI

HOTARARE Nr. 3 privind aprobarea Raportului asupra activităţii asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în grad grav de handicap din comuna Berceni pentru semestrul Ii/an 2018

REGULAMENT privind ocuparea temporara a domeniului public si privat al comunei Berceni si modalitatea de incasare a taxelor aferente ocuparii

HOTARARE Nr. 124 privind modificarea HCL nr. 61/29.07.2016 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Primaria comunei Berceni, jud. Prahova

HOTARARE Nr. 123 privind aprobarea numarului de asistenti personali a numarului de indemnizafii lunare de insotitpr care sa asigure ingrijirea persoanelor incadrate in gradul de invaliditate grav de pe raza comunei Berceni pe anul 2019

HOTARARE Nr. 118 privind acordarea burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat

HOTARARE Nr. 114 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe anul 2019, a Planului de lucrari ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social din comuna Berceni, conform Legii nr. 416/2001 in anul 2019 si a Devizului de lucrari pentru normarea muncii prestate de beneficiarii de plata ajutorului social, conform Legii nr. 416/2001, pe anul 2019

HOTARARE Nr. 113 privind darea in folosinta gratuita Parohiei Buna Vestire-Moara Noua, pe toata perioada existentei locasului de cult, a cladirii (capela si anexa) in care isi desfasoara activitatea liturgica §i a tererenului aferent cladirii administrative din localitatea Moara Noua, jud. Prahova

HOTARARE Nr. 111 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ‘’Reparatii teren sport din curtea scolii din satul Moara Noua”

HOTARARE Nr. 110 privind aprobare documentatie “SF aductiune apa potabila comuna Berceni”

HOTARARE Nr. 109 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economic! pentru obiectivul de investitii “Lucrari de instalare echipamente statii de apa”

HOTARARE Nr. 108 privind asocierea Comunei Berceni cu Judeful Prahova in vederea realizarii investipei „Reparatii teren sport din curtea scolii din satul Moara Noua”

HOTARARE Nr. 107 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 93/15.11.2018 privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2017 pentru lucrarile de investitii care se vor derula prin bugetul local al Comunei Berceni pe anui 2018

HOTARARE Nr. 106 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 92/15.11.2018 privind Lista cu investitiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2018

HOTARARE Nr. 105 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri cheltuieli al Comunei Berceni la data de 11.12.2018

HOTARARE Nr. 103 privind aprobare caiet de sarcini, devize şi şi realizare achiziţie „Reparaţii teren sport din curtea şcolii Moara Nouă”

HOTARARE Nr. 102 privind aprobare caiet de sarcini, devize  şi realizare achiziţie „Amenajare locuri de joacă” sat Dîmbu

HOTARARE Nr. 101 privind aprobare caiet de sarcini şi realizare achiziţie „Echipamente iluminat festiv”

HOTARARE Nr. 98 privind aprobarea intabulării suprafeţei de teren situată în intravilanul comunei Berceni, Tll, Cc 604 şi a construcţiilor existente, conform măsurătorilor cadastrale

HOTARARE Nr. 97  privind aprobarea Organigramei şi modificarea componenţei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Berceni

HOTARARE Nr. 95 privind asocierea Comunei Berceni cu Judeţul Prahova, în vederea realizării investiţiei „SF pentru obiectivul, Adueţiune apă potabilă în comuna Berceni’’

HOTARARE Nr. 93 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 60/17.07.2018 privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2017 pentru lucrările de investiţii care se vor derula prin bugetul local al Comunei Berceni pe anul 2018

HOTARARE Nr. 92 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 59/17.07.2018 privind Lista cu investitiiie care se vor derula prin bugetul local pe anul 2018

HOTARARE Nr. 91 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Berceni la data de 15.11.2018

HOTARARE Nr. 75 privind aprobarea Regulamentului privind nomenclatura stradală şi adresă pentru Comuna Berceni

HOTARARE Nr. 74 privind aprobarea unui număr de 2 dosare în vederea atribuirii unui lot în suprafaţă de max. 500 mp pentru beneficiari ai Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

HOTARARE Nr. 73 privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Comuna Berceni şi Asociaţia Habitat for Humanity România

HOTARARE Nr. 72 privind modificarea şi completarea HCL Berceni nr. 73/25.08.2016 privind alocarea unui nr. de 5 loturi de casă de către 500 mp din PUZ 2 (UTR 6B) din satul Moara Nouă, situat în intravilan, T 1, P A.l (Trup VI, număr cadastral 21854-lotul 41;42;43;78;79) către Fundaţia Habitat for Humanity în vederea construirii de locuinţe sociale care ulterior să fie atribuite către beneficiarii care se încadrează în prevederile Legii nr. 15/2003

HOTARARE Nr. 71 privind aprobare PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (S=29791 mp)-ZONĂ MIXTĂ INSTITUŢII ŞI SERVICII ŞI UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE (Sst-37940 mp)-com. Berceni, NC 21738, 21472, 21469, tarla 29, parcelele A302/65, A302/64, A302/61, DN1 A, DJ101D, corn. Bărcăneşti

HOTARARE Nr. 70 privind aprobare PUZ – SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (S=1500 mp) DIN ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE ŞI ZONĂ CĂI DE COMUNICAŢIE PENTRU AMPLASARE SECŢIE ÎMBUTELIERE APĂ CARBOGAZIF1CATĂ (Sst=1821 mp) ÎN COM. BERCENI, SAT. BERCENI, NR. CADASTRAL 21160, TARLA 9, PARCELA A429, STR. TRAI AN

HOTARARE Nr. 69 privind emiterea Acordului de principiu pentru amplasarea obiectivului de investiţii P47 BERCENI Penitenciar 1000 locuri cu regim de maximă siguranţă şi închis cu destinaţia Penitenciar cu regim de maximă siguranţă şi închis, ce va fi situat în localitatea Berceni, str. DC 157, judeţul Prahova, identificat prin numărul cadastral 10567, înscris în cartea funciară 20664, tarla nr. 12, parcela Cc 105

HOTARARE Nr. 68 privind predarea în folosinţă prin contract de comodat (cu titlu gratuit) pe toată durata de existenţă a mijloacelor fixe , către SDEE Muntenia Nord SA, a capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice aferente lucrării “Extindere reţea electrică, sat. Cătunu, com. Berceni, judeţul Prahova”

HOTARARE Nr. 67 privind organizarea şi susţinerea financiară a unor manifestări culturale, artistice, sportive şi educative

HOTARARE Nr. 66 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului situat în extravilanul comunei Berceni ’T17, PA 180/10

HOTARARE Nr. 65 privind aprobare caiet de sarcini, devize şi realizare achiziţie „Reparaţii curente la Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Berceni”

HOTARARE Nr. 64 privind aprobare caiet de sarcini şi realizare achiziţie „INSULE ECOLOGICE COLECTARE SELECTIVĂ’’ PENTRU COMUNA BERCENI

HOTARARE Nr. 63 privind aprobare caiet de sarcini şi realizare achiziţie „Montare climatizare Cămin cultural Corlatesti”

HOTARARE Nr. 62 privind aprobarea participării domnului Panait Contantin, Viceprimar al comunei Berceni, la cursul de pregătire profesională “Principii şi mecanisme ale administraţiei moderne”

HOTARARE Nr. 61 privind desemnarea domnului Iacob Dan în funcţia de Preşedinte al Clubului Sportiv Comuna Berceni si atribuirea acestuia a calitâtii de ordonator tertiar de credite

HOTARARE Nr. 60 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 16/16.03.2018 privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2017 pentru lucrările de investiţii care se vor derula prin bugetul local al Comunei Berceni pe anul 2018

HOTARARE Nr. 59 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 35/11.05.2018 privind Lista cu investiţiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2018

HOTARARE Nr. 58 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Berceni la data de 17.07.2018

HOTARARE Nr. 57 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza – Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu titlul “CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ Sp+P+1E CU PROGRAM PRELUNGIT”

HOTARARE Nr. 56 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Berceni pentru şedinţele din lunile iulie – septembrie 2018

HOTARARE Nr. 55 privind aprobare caiet de sarcini, devize şi realizare achiziţie „Lucrări de instalare echipamente în staţiile de apă din satul Berceni şi satul Cătunu”

HOTARARE Nr. 54 privind aprobarea încheierii unei Convenţii între Comuna Berceni şi S.C. LAROREX SRL si stabilirea taxei pentru utilizarea suprafeţei aflate în proprietatea publică/privată a UAT Berceni pentru montarea a 6 bucăţi stâlpi de medie tensiune

HOTARARE Nr. 53 privind emiterea Acordului de principiu pentru închirierea suprafeţei totale de 5,3064 ha, amplasată în tarla nr. 1, parcela P4 (0,10 ha), tarla nr. 1, parcela Ng 6 (0,75 ha), tarla nr. 1, parcela Ca 5- (2,1128 ha), tarla nr. 2, parcela Ng 8 (2,3436 ha), com. Berceni, sat. Moara Nouăla data de 21.06.2018

HOTARARE Nr. 52 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Comuna Berceni la data de 21.06.2018

HOTARARE Nr. 51 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Berceni la data de 21.06.2018

HOTARARE Nr. 50 privind completarea şi modificarea prin actualizare conform măsurătorilor cadastrale a “Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local din comuna Berceni, judeţ Prahova”

HOTARARE Nr. 49 privind aprobare caiet de sarcini, devize şi realizare achiziţie „Reparaţii curente la Căminul Cultural Coriăteşti”

HOTARARE Nr. 48 privind aprobare caiet de sarcini şi realizare achiziţie „Servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie”

HOTARARE Nr. 47 privind însuşirea acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activiţăţii de audit public intern

HOTARARE Nr. 46 privind repacelarea loturilor din localitatea Dîmbu, în vederea atribuirii pentru beneficiari ai Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala

HOTARARE Nr. 45 privind modificarea Structurii organizatorice (Organigrama) şi a Statului de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Berceni şi a instituţiilor din subordinea Consiliului local Berceni

HOTARARE Nr. 44 privind aprobare caiet de sarcini şi realizare achiziţie „Reparaţii împrejmuire cimitir sat Moara Nouă”

HOTARARE Nr. 43 privind aprobare caiet de sarcini şi realizare achiziţie „Reparaţii împrejmuire cimitir sat Berceni”

HOTARARE Nr. 42 privind aprobarea încheierii unei Convenţii între Comuna Berceni şi S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. si stabilirea chiriei pentru utilizarea suprafeţei aflate în proprietatea publică/privată a UAT Berceni pentru amplasarea de către S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. a reţelei de cablu cu fibră optică

HOTARARE Nr. 41 privind aprobarea achiziţiei PROIECTARE SI EXECUŢIA OBIECTULUI DE INVESTIŢIE “REALIZAREA UNUI SISTEM DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE PENTRU SATELE BERCENI, CORLĂTESTI, DÂMBU ŞI CĂTUNU CU O STAŢIE DE EPURARE ÎN SATUL CĂTUNU ŞI SATUL MOARA NOUA CU CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE SEPARATĂ”

HOTARARE Nr. 40 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local din comuna Berceni Judeţul Prahova

HOTARARE Nr. 39 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local din comuna Berceni Judeţul Prahova

HOTARARE Nr. 38 privind aprobarea unui număr de 5 dosare în vederea atribuirii unui lot în suprafaţă de max. 500 mp pentru beneficiari ai Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

HOTARARE Nr. 37 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigarea pajiştilor din proprietatea privată sau publică a comunei Berceni rămase neînchiriate la licitaţia desfăşurată în data de 02.05,2018

HOTARARE Nr. 36 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al comunei Berceni pentru anul 2017

HOTARARE Nr. 35 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 15/16.03.2018 privind Lista cu investiţiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2018

HOTARARE Nr. 34 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Berceni la data de 11.05.2018

HOTARARE Nr. 33 privind aprobarea cofinantării obiectivului de investiţii Extinderea sistemului de distribuţie a gazelor naturale pe strada Aleea Pădurii, comuna Berceni, sat. Cătunu, jud. Prahova

HOTARARE Nr. 32 privind aprobarea Procedurii de acordarea eşalonării la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local al comunei Berceni de către persoane fizice si juridice

HOTARARE Nr. 31 privind indexarea si stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

HOTARARE Nr. 30 privind aprobarea achiziţiei „Servicii de cosire si defrişare vegetaţie” şi aprobare caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 29 privind aprobarea achiziţiei „închiriere utilaje cu operator” şi aprobare caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 28 privind stabilirea cuantumului pentru acordarea unui ajutor de urgenţă, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, domnului Tache Nicolae

HOTARARE Nr. 27 privind aprobarea participării Primarului comunei Berceni la lucrările conferinţelor interne şi internaţionale ale Asociaţiei Comunelor din România şi ale forurilor din care aceasta face parte

HOTARARE Nr. 26 privind constituirea Comisiei de licitaţie, a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, aprobarea calendarului de desfăşurare a licitaţiei, fixare taxa de închiriere si taxe speciale în vederea desfăşurării procedurii de licitaţie publică cu strigare pentru închirierea suprafeţelor de izlaz si păşuni naturale din comuna Berceni

HOTARARE Nr. 25 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din proprietatea privată sau publică a comunei Berceni, a Studiului de oportunitate privind închirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitaţie, a Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor, a Raportului de evaluare privind nivelul minim al chiriei si Contractului de închiriere – model cadru, în vederea organizării licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea suprafeţelor de izlaz comunal şi alte suprafeţe de păşuni din comuna Berceni

HOTARARE Nr. 24 privind acordarea burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2017-2018, semestrul II

HOTARARE Nr. 23 privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporara a domeniului public si privat a) comunei Berceni si modalitatea de incasare a taxelor aferente

HOTARARE Nr. 22 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Berceni pentru şedinţele din lunile aprilie – iunie 2018

HOTARARE Nr. 19 privind încheierea unui acord între Comuna Berceni, reprezentată de dna. Cosmina Ramona Pândele, Primarul comunei Berceni şi S.C. NOI MNG SRL, reprezentată prin dl. Stoica Dumitru

HOTARARE Nr. 18 privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a Convenţiei nr. 2474 din 30.04.2014 încheiată cu SC Tuv Austria SRL si stabilirea chiriei pentru utilizarea suprafeţei de 86 m2 pentru conectarea investiţiei “Laborator control nedistructiv în regim de înălţime P+E, cabina poartă, împrejmuire teren si organizare de şantier, la reţeaua de distribuţie energie electrică LEA 20 Vega- derivarie Moara Noua, stâlpul 21 de

HOTARARE Nr. 17 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a Comunei Berceni pentru anul 2018

HOTARARE Nr. 16 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 12/16.02.2018 privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2017 pentru lucrările de investiţii care se vor derula prin bugetul local al Comunei Berceni pe anul 2018

HOTARARE Nr. 15 de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 11/16.02.2018 privind Lista cu investiţiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2018

HOTARARE Nr. 14 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Berceni la data de

HOTARARE Nr. 13 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Comuna Berceni pe anul 2018

HOTARARE Nr. 12 privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2017 pentru lucrările de investiţii care se vor derula prin bugetul local de venituri şi cheltuieli al Comunei Berceni pe anul 2018

HOTARARE Nr. 11 privind aprobarea Listei cu investiţiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2018

HOTARARE Nr. 10 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Berceni pe anul 2018 şi estimări 2019-2021

HOTARARE Nr.9 privind aprobarea cofinantării obiectivului de investiţii „Extinderea sistemului de distribuţie a gazelor naturale pe strada Traian, sat Berceni, comuna Berceni”

HOTARARE Nr. 8 privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Berceni, pentru perioada 01.11.2017-31.12.2017

HOTARARE Nr. 7 privind modalitatea de completare a Registrului agricol al comunei Berceni

HOTARARE Nr. 6 privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Berceni pentru anul 2018-2019

HOTARARE Nr. 5 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local din comuna Berceni, judeţul Prahova

HOTARARE Nr. 4 privind încheierea unui acord între Comuna Berceni, reprezentată prin dna Cosmina Ramona Pândele, Primarul comunei Berceni şi dl Oded Fainaro, pentru întocmire PUZ

HOTARARE Nr. 3 privind aprobare P.U.Z. Extindere intravilan (9736 mp) pentru “Zonă mixtă: instituţii şi servicii/unităţi industrial şi depozite şi „Zonă cai de comunicaţii rutiere” (Sstud=10090 mp)

HOTARARE Nr. 2 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Berceni pentru şedinţele din lunile ianuarie – martie 2018

HOTARARE Nr. 1 privind acoperirea definitivă din execedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2017

HOTARARE Nr. 147 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Berceni, la data de 20.12.2017

HOTARARE Nr. 145 privind aprobare caiet de sarcini si realizare “Achizitie cortine camine culturale”

HOTARARE Nr. 144 privind asocierea Comunei Berceni cu judetul Prahova, in vederea continuarii realizarii obiectivului “Reparatii teren sport din curtea scolilor din satele Berceni si Corlatestri

HOTARARE Nr. 142 de modificare si completare a Anexei nr 11a HCL nr. HCL nr. 128/12.12.2017

HOTARARE Nr. 141 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Berceni la data de 19.12.2017

HOTARARE Nr. 138 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca si a Planului de lucrari ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social din comuna Berceni, conform Legii nr. 416/2001, pentru anul 2018

HOTARARE Nr. 137 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

HOTARARE Nr. 129 de modificare si completare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 124/23.11.2017 privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2016 pentru lucrarile de investitii care se vor derula prin bugetul local al Comunei Berceni pe anul 2017

HOTARARE Nr. 128 de modificare si completare a Anexei nr 1 la HCL nr. 123/23.11.2017 privind Lista cu investitiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2017

HOTARARE Nr. 126 privind aprobarea suplimentarii achizitiei „Modemizare iluminat public comuna Berceni’ si aprobare caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 125 privind aprobarea achizitiei „ Reparatii imprejmuire teren loc dejoaca din sat. Moara Noua” si aprobare caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 123 de modificare si completare a Anexei nr 1 la HCL nr. 109/26.10.2017 privind Lista cu investitiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2017

HOTARARE Nr. 122 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli la data de 23.11.2017 si aprobarea rectificarii si a virarilor de credite in cadrul bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Berceni pe anul 2017

HOTARARE Nr. 120 privind aprobarea cumpararii terenului intravilan in suprafafa de 4524 m.p., situat in comuna Berceni, sat. Berceni, judetul Prahova, T. 11, P. 602, 603

HOTARARE Nr. 119 privind modificarea HCL Berceni nr. 104/28.09.2017 privind „Extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale pe strada Ion Creanga, sat Corlatesti, comuna Berceni

HOTARARE Nr. 118 privind asocierea comunei Berceni cu judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului “Reparatii teren sport din curtea scolilor din satele Berceni si Corlatesti”

HOTARARE Nr. 145 Privind modificarea art 2 al HCL nr 128 din 17.11.2016 „Aniversarea cuplurilor din comuna Berceni care au implinit eel putin 50 ani de la casatorie”

HOTARARE Nr. 144 privind aprobarea numarului de asistenti personali si a numarului de indemnizatii lunare de insotitor care sa asigure ingrijirea persoanelor incadrate in gradul de invaliditate Grav de pe raza comunei Berceni pentru anul 20176

HOTARARE Nr. 143 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si a institutiilor din subordinea Consiliului Local Berceni pentru anul 2017

HOTARARE Nr. 142 priv.ind aprobarea Structurii organizatorice ( organigrama) si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului si a institutiilor din subordinea Consiliului Local Berceni

HOTARARE Nr. 141 privind aprobare achizitie containere modulare cu grup sanitar si aprobare caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 140 Privind aprobare achizitie” S.F. construire Complex Sportiv” si aprobare caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 139 privind aprobarea achizitiei lucriirii „Reparatii si decolmatare canale eliminare ape pluviale in exces – partial” si aprobare caiet de sarcini „Reparatii si decolmatare canale eliminare ape pluviale in exces – partial”

HOTARARE Nr. 138 de modificare a Anexei nr I la HCL nr 102 din 29 septembrie 2016 privind ‘;tilizarea excedentului constituit la finele anului 2015 pentru lucrarile de investitii .. ‘care se vor derula prin bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Berceni pe r: anul 2016

HOTARARE Nr. 137 de modificare a Anexei nr 1 privind Lista cu investitiile care se var derula prin !’bugetul local pe anul 2016, aprobatii in baza HCL nr 4 din 28 ianuarie 2016 si .i• urmiitoarele

HOTARARE Nr. 136 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Berceni pe anul 2016

HOTARARE Nr. 135 privind emiterea unui Acord de principiu in vederea incheierii unei Conventii cu SC Polynaft SRL pentru folosinta unei suprafete de teren situate de-a lungul Drumului local modernizat comuna Berceni

HOTARARE Nr. 134 privind aprobare PUZ” Extindere intravilan (S=7500 mp nr cadastral 20864, . tarla 21, parcela A382/8, proprietatea d-lor Goroneanu Cristian si Goroneanu .Cristina) situat in comuna Barcanesti, sat Ghighiu pentru zona mixta, agrement, ·r~ sport, locuinte si functiuni complementare (Suprafata studiata = 9740 mp, T21, ··\·’.. Parcela A382/8 comuna Barcanesti, sat Ghighiu si De 280 comuna Berceni”intocmit de arh. Adriana Constantin.

HOTARARE Nr. 133 Privind acordarea burselor elewvilor din invatamantul preuniversitar in perioada septembrie-decembrie 2016

HOTARARE Nr. 132 Privind aprobarea plafonului minim al obligatiilor fiscale restante datorate de către debitorii persoane fizice si juridice, care urmează a fi publicate

HOTARARE Nr. 131 Privind aprobarea conditiilor de majorare a impozitului pe terenul agricol de pe raza comunei Berceni nelucrat timp de doi ani consecutiv

HOTARARE Nr. 130 Privind aprobarea unei proceduri de lucru privind stabilirea criteriilor de identificare si incadrare a imobilelor (clădiri si/sau terenuri ) neingrijite de pe raza comunei Berceni

HOTARARE Nr. 129 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

HOTARARE Nr. 128 privind „Aniversarea cuplurilor din comuna Berceni care au implinit eel putin 50 ani de la casatorie”

HOTARARE Nr. 127 privind „Achizitie servicii de realizare a planurilor parcelare la nivel de tarla situate pe raza UAT Ploiesti si aprobare caiet de sarcini”

HOTARARE Nr. 126 privind aprobarea achizitiei ,,Sistem antiefractie si de monitorizare video cu camere de luatr vederi de exterior” pentru sediul Primariei Berceni” si aprobare caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 125 privind aprobarea achizitiei de steaguri ,,Drape! Romania” §i aprobare caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 124 privind aprobarea achizitiei ,,Produse pentru iluminat festiv din comuna Berceni anul · 2016″ si aprobare caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 123 privind aprobarea achizitiei ,,Intretinere curenta pe timp de iama a strazilor, · drmurilor comunale si locale din comuna Berceni, judetul Prahova pentru anul 201 7″ si aprobare caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 122 privind „Aprobare proces verbal de interventie pentru situatii de urgentii din data · de 12.10.2016 si aprobarea platii interventiei de la bugetul local al comunei Berceni”

HOTARARE Nr. 121 privind „Modificarea si completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local din comuna Berceni, judetul Prahova”

HOTARARE Nr. 120 privind „Aprobarea intabuliirii suprafetelor de teren aferente Ciirninelor Culturale ~orlate~ti ~i Dimbu conform masuratorilor cadastrale §i deschiderea actiunii in J instantii pentru recuperarea diferentei de suprafata”

HOTARARE Nr. 119 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru piisunile din comuna Berceni

HOTARARE Nr. 118 privind atribuirea calitiitii de ordonator tertiar de credite Clubului Sportiv comuna Berceni si aprobarea modalitatii de finantare

HOTARARE Nr. 117 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv comuna Berceni pe anul 2016

HOTARARE Nr. 116 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Berceni pe anul 2016

HOTARARE Nr. 115 privind emiterea Acord de principiu in vederea i’nchirierii suprafetei de teren situatii in TlO, parcela A 337 pentru construirea unei Statii GPL in satul Corliitesti

HOTARARE Nr. 114 (t aprobarea unui nr de 7 dos are in vederea atribuirii unui lot in suprafata de . (? pentru beneficiari .ai Legii. 1512?03 privin.d sprijinul aco:dat tinerilor pentru ,~:’· constrmrea une1 locumte propnetate personala

HOTARARE Nr. 113  aprobrobarea privind aprobarea scoaterii din evidentele financiar cantabile a unui nr ”vestitii aflate in soldul contului de imobilizari corporale in curs, cu o duratii mai ~· mare de 5 ani

HOTARARE Nr. 112 privind aprobarea prelungirii perioadei de mobilizare panii la data de 15.01.2017, f · . cf clauzei din Contractul privind „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor · · judet Prahova” cu nr 1792 din 13.09.2016 si imputemicirea Primarului pe baza de ‘ mandat special sa voteze in Adunarea Gt

HOTARARE Nr. 111 privind aprobarea participarii primarului comunei Berceni la congresul national destinat primarilor din toata tara ,,Transparenta §i integritate in administratie publica” si la evenimentul de prezentare al programelor de finantare private disponibile pentru Romania in sesiunea 2017 – 2018.

HOTARARE Nr. 110 privind alocarea sumei de 2000 lei necesara achizitionarii de cupe si medalii pentru sportivii din localitate cu ocazia desfasurarii competitiei · sportive Cupa ,,Tino Ferarrio”, editia a IX-a

HOTARARE Nr. 109 privind aprobarea achizitiei Jucriirii „Reparatii si decoJmatare canaJe eliminare ape pluviaJe in exces ” si aprobare caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 108 privind aprobarea trecerii suprafetei de 19.800 mp, situati in extravilanul ‘satului Catunu,in T.17.Parcela Ps 187,din domeniul privat in domeniul _”.public, pentru amenajarea unei statii de epurare pe{itru ;apele uzate din ‘: reteaua de canalizare

HOTARARE Nr. 107  privind realizarea achizitiei „Amenajare statii microbuz com Berceni” s1 aprobare caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 106 privind modificarea si completarea art.I al HCL nr.92/26.09.20I6, privind asocierea· comunei Berceni cu judetul Prahova pentru realizarea investitiei ” Reparatii drum comunal -Prelungirea Ghighiu -800 ml”

HOTARARE Nr. 105 privind modificarea si completarea art.1 al HCL nr.91/26.09.2016,privind asocierea comunei Berceni,cu judetul Prahova ,pentru realizarea investitiei ” Reparatii curente la Scoala gimnaziala din satul Corlatesti „

HOTARARE Nr. 104 privind anularea pozitiei nr.6 din anexa nr. l la HCL nr.26 din 21.04.2016 privind pe d-nul Vascau Zamfir Marius ,beneficiarul Contractului nr.61din13.06.2008 de atribuire lot casa m·.18 din PUZ 1 (UTR 6A )

HOTARARE Nr. 103 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HOTARARE Nr. 102  de modificare anexa nr.l la HCL nr.57 din 18 iulie 2016 privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2015,pentru lucrarile de investitii care se’ vor derula prin bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HOTARARE Nr. 101 privind aprobarea prelungirii prin Act aditional cu 12 !uni , a Contractului nr.38 din 6.06.2008 prin care i-a fost atribuit in PUZ 1 Moara Noua ,lotul de casa nr.29 d-nei Manghinita Mariana , in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru inceperea lucrarilor de construire a unei locuinte proprietate personala

HOTARARE Nr. 100 privind desemnarea unui nr.de 3 domni consilieri din cadrul Consiliului local al comunei Bercenijudetul Prahova,care sa faca parte din Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Berceni,pentru anul scolar 2016-2017

HOTARARE Nr. 99 aprobarea ca domnul viceprimar Panait Constantin sa urmeze cursurile care se ·’;&a in Mun.Bucuresti,pentru utilizarea „Programului de devize” necesar rfi’si verificarii caietelor de sarcini si a Ofertelor transmise pentru diferite achizitii si ‘~\?area transponului zilnic,dus-intors pe perioada de desfasurare a cursului

HOTARARE Nr. 98 de aprobare pentru executare a lucrarii de investitie „Extindere lninat public com.Berceni „si aprobare Caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 97 privind aprobarea executarii lucrarii de investitie „Reparatii drum comunal Prelungirea Ghighiu „si aprobare Caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 96 privind aprobarea executarii lucrarii de investitie „Reparatii curente scoala Gimnaziala Corlatesti „si aprobare Caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 95 privind aprobarea executarii lucrarii de investitie „Reparatii pare sat Berceni”si aprobare Caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 94 privind modificarea suprafetei care a fost alocata prin hotararea de .consiliu local nr. 32 din 15.05.2008 si preluata prin HCL 92 din 12 dec.2014 (Lista cu bunurile imobile care fac pai1e din domeniul privat de interes focal) ,pentru amenajarea unei statii de epurare pentni apele uzate din ‘eteaua de canalizare ,situata in extravilan satul Catunu,in T.17 parcela pasune 187, din 15.912 mp ,respectiv 15.000mp,in19.800 mp

HOTARARE Nr. 93 privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 3.000 lei pentru d-nul Nicola Constantin proprietarul imobilului distrus partial de incendiu

HOTARARE Nr. 92 privind asocierea comunei Berceni,cu judetul Prahova ,pentru realizarea investitiei „Reparatii drum comunal -prelungirea Ghighiu 800 ml”

HOTARARE Nr. 91 privind asocierea comunei Berceni,cu judetul Prahova ,pentru realizarea investitiei „Reparatii curente la Scoala gimnaziala din satul Corlatesti”

HOTARARE Nr. 90 privind modificarea Anexei nr.1 privind Lista cu investitiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2016,aprobata in baza HCL nr.4 din 28 ian. 2016 si urmatoarele

HOTARARE Nr. 89 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HOTARARE Nr. 87 privind aprobarea executarii lucrarii de „Reparatii curente ta caminul cultural din satul Catunu” si aprobarea Caietului de sarcini

HOTARARE Nr. 86 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a surselor de finantare la obiectivul de investitii „Realizarea unui sistem de canalizare a apelor menajere pentru satele Berceni si Moara Noua cu statie de epurare in Berceni ,satele Ca tu nu ,Corlatesti si Dimbu cu statie de epurare in Catunu”

HOTARARE Nr. 85 privind „Achizitionare servicii de arhivare si selectionare a documentelor” si aprobare caiet de sarcini.

HOTARARE Nr. 84 privind aprobarea desfiintarii constructiei C2, amplasata pe terenul aferent caminului cultural din satul Catunu ,unde se va executa lucrarea de investitie „Reabilitare camin cultural (Corp C 1) ,utilitati,alei carosabile si pietonale ,spatiu parcare,organizare de santier « HCL 85-2016 HCL 86-2016 HCL 87-2016

HOTARARE Nr. 83 privind aprobarea desfiintarii constructiei C2(grup sanitar ), amplasata pe terenul aferent caminului cultural din satul Corlatesti,unde se va executa lucrarea de investitie « Reabilitare camin cultural,utilitati,alei carosabile si pietonale ,spatiu parcare,organizare de santier «

HOTARARE Nr. 82 privind aprobarea desfiintarii constructiei C2, arnplasata pe terenul aferent caminului cultural din satul Dimbu ,unde se va executa lucrarea de investitie « Intocmire PUD,extindere si reabilitare camin cultural ,utilitati,alei carosabile si pietonale ,spatiu parcare,organizare de santier «

HOTARARE Nr. 81 prin care se aproba achitarea din bugetul local a sumei de 22.255,20 lei clusiv TVA ( cf.Facturii 901596696 din 23.087.2016) si care reprezinta ‘stul investitiei extindere retea distributie gaze naturale pe strada ‘argaretelor din satul Moara Noua conform Contractului de cofinantare de ‘trari in Parteneriat cu SC DISTRlGAZ SUD RETELE -GDF SUEZ ‘cheiat in 2013

HOTARARE Nr. 80 privind completarea Ternei de proiectare ,” reabilitare carnine culturale „, cf.Avizului Consiliului judetean

HOTARARE Nr. 79 privind aprobare extindere retea apa pe strada Tineretului sat Berceni si aprobare Caiet de sarcini ,,SF,PT apa aductiune strada Tineretului din satul Berceni ,,

HOTARARE Nr. 78 privind extinderea sistemului distributie gaze naturale in comuna Berceni 

HOTARARE Nr. 77 privind aprobarea lucrarilor de „Reparatii curente la Scoala . gimnaziala cu clasele I-VIII comuna Berceni” si aprobarea Caietului de sarcini

HOTARARE Nr. 76 privind aprobarea angajarii unui EXPERT pentru verificarea justificarilor aferente lucrarilor efectuate pana in prezent de catre firma constructoare SC TARVIN CONSTRUCT SRL la lucrarile de investitii ale Parohiilor Dimbu si Corlatesti , „Construire Biserica noua sf.Alexie si Sf.Mina” din satul Dimbu si „Construire Biserica noua Sfantul Calinic de la Cernica ” din satul Corlatesti , pentru cares-au acordat fonduri din bugetul local, cu titlu de sprijin financiar

HOTARARE Nr. 75 privind aprobarea Planului de parcel are refacut pentru PUZ I (UTR 6A ) Moara Noua ., cuprinde modificarea suprafetei aferente lotului de casa nr.29 din PUZ I Moara Iiua (UTR 6A) atribuit d-nei Manghinita Mariana ,prin majorare ,de la 500 mp ,la 574 ‘ si implicit diminuarea suprafetei lotului nr.30 aflat pe latura de vecinatate est,de la mp,la 426 mp.lot care nu este atribuit in prezent

HOTARARE Nr. 74 privind ,,achizitionare de echipamente pentru spatii de joaca si pavilioane de lemn ,, si aprobare Caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 73 privind alocarea unui nr.de 5 loturi de casa de cate 500 mp din PUZ 2 (UTR 6B) din satul Moara Noua,situat in intravilan,T.l Parcela A. I (Trup VI numar cadastral 21854-lotul 41;42;43;78;79) catre Fundatia HABITAT FOR HUMANITY in vederea construirii de locuinte sociale care ulterior sa fie atribuite catre beneficiarii care se incadreaza in prevederile Legii 15/2003

HOTARARE Nr. 72 privind achitarea din bugetul local a taxei de 9484 lei reprezentand cota parte de plata, a serviciilor de consultanta pentru obtinere finantare” Grupul de actiune locala Drumul voievozilor”

HOTARARE Nr. 71 de aprobare achizitionare servicii de internet prin fibra optica in comuna Berceni,care va deservi Primaria, Consiliul local,scoala caminul cultural si aprobare Caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 70 de aprobare achizitionare sistem de supraveghere video in comuna Berceni si aprobare Caiet de sarcini

HOTARARE Nr. 69 privind aprobare Caiet de sarcini pentru lucrarea de investitie „SF,PT construire Gradinita cu program prelungit in satul Berceni „ HCL 70-2016 HCL 71-2016 HCL 72-2016 HCL 73-2016

HOTARARE Nr. 67 privind incheierea unui contract pentru editarea unui cotidian local trimestrial si plata acestuia din bugetul local

HOTARARE Nr. 66 privind modificare HCL nr.55 din 14.07.2016 privind valoarea obiectelor de inventar si a mij loacelor fixe aflate in inventarul care apartine Primariei si Consiliului local precum si institutiilor subordonate ,propuse pentru casare

HOTARARE Nr. 65 privind modificarea art. l din HCL nr.25 din 26 martie 2015 Terna de proiectare ,pentru SF PT Canalizare podete,santuri dalate,trotuare,cap.2 Lucrari,Subcapitolul 2.2

HOTARARE Nr. 64 privind aprobarea achizitionarii de catre Primaria Berceni a unui nr.de 2500 microcipuri cu plata din bugetul local si punerea acestora la dispozitia Cabinetului medical veterinar Corlatesti, reprezentat de !VIedic veterinar Musat C-tin-utilizator RECS, pentru identificarea cainilor de pe raza comunei si efectuarea microciparii

HOTARARE Nr. 63  de aprobarea incheierii unui contract de servicii de consultanta pentru Managementul proiectului „Sistem de canalizare a apelor menajere in comuna Berceni „pentru obtinere de fonduri prin programul de finantare PNDR 2014-2020 si aprobarea Caietului de sarcini in vederea realizarii achizitiei

HOTARARE Nr. 62 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii de Coregrafie si muzica pentru ansamblu de dansuri” Mladite din comuna Berceni ” ,judetul Prahova

HOTARARE Nr. 61 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Primaria comunei Berceni,judetul Prahova

HOTARARE Nr. 60 de rectificare a art.I din HCL m.38 din 31 mai 2006,privind corectarea categoriei de folosinta a terenului in suprafata de 300 mp situat in intravilanuJ satului Corlatesti,in T.10 Parcela 337 din neproductiv ,in arabil

HOTARARE Nr. 59 privind aprobarea unui lot de casa de 500 mp unui nr.de 5 beneficiari a1 Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

HOTARARE Nr. 58 prin care se aproba achitarea din bugetul local a sumei de 55.598,57 lei inclusiv TVA si care reprezinta costul investitiei extindere retea distributie gaze naturale pe strada Industriei si partial pe strada Scolii din satul Moara Noua conform Contractului de cofinantare de lucrari in Parteneriat cu SC DISTRIGAZ SUD RETELE-GDF SUEZ nr.170004937/2013

HOTARARE Nr. 57 de modificare anexa nr. l la HCL nr.3 din 28 ian.2016 privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2015

HOTARARE Nr. 56 privind aprobarea dezmembrarii celor 6 Loturi ramase din cele 7 initial pentru care am obtinut numere cadastrale (situate in T. l Pa.A. I Moara Noua ),in 79 loturi de casa individuale de cate 500 mp cu plata documentatiei aferente din bugetul local

HOTARARE Nr. 55 privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar care apartin Primariei si Consiliului local precum si institutiilor subordonate

HOTARARE Nr. 54 privind nominalizarea noului Primar si desemnarea persoanei inlocuitoare,care sa reprezinte localitatea Berceni si Consiliul local cu drept de vot in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Polul de crestere Ploiesti-Prahova”

HOTARARE Nr. 53 privind masurile adoptate in cadrul sedintei extraordinare a CLSU Berceni din data de 24.03.2020 privind nominalizarea noului Primar si desemnarea persoanei inlocuitoare,care sa reprezinte localitatea Berceni si Consiliul local cu drept de vot in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”

HOTARARE Nr. 52 privind constituirea comisiei de evaluare si a comisiei de receptie , pentru diverse lucrari de reparatii la obiectivele social-economice ,service si intretinere sistem iluminat public,deszapezire si alte asemenea

HOTARARE Nr. 51 de aprobare a Caietului de sarcini pentru achizitionarea serviciului privind „Cosire si defrisare vegetatie de pe domeniul public”

HOTARARE Nr. 50 privind aprobarea infiintarii si organizarii Clubului Sportiv Comuna Berceni, institutie publica in subordinea Consiliului Local al comunei Berceni judetul Prahova

HOTARARE Nr. 49 privind modificare si completare Anexa nr.1 din HCL nr.4 din 28 ian.2016 Lista cu investitiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2016

HOTARARE Nr. 48 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HOTARARE Nr. 45 privind constituirea Consiliului local al comunei Berceni, judetul Prahova in urma desfasurarii alegerilor locale din 5 iunie 2016

HOTARARE Nr. 44 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o durata de 3 luni

HOTARARE Nr. 43 privind validarea mandatelor de consilieri locali ca urmare a desfasurarii alegerilor locale din data de 5 iunie 2016

HOTARARE Nr. 42 privind alegerea Comisiei de validare pe intreaga durata a mandatului Consiliului local al comunei Berceni,judetul

HOTARARE Nr. 18 Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru com.Berceni pe anul 2015

HOTARARE Nr. 3 Privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2015

HOTARARE Nr. 2 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si estimari 2017 – 2019

HOTARARE Nr. 92 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

HOTARARE Nr. 70 la proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 300 lei in vederea acoperirii partiale a cheltuielilor de inmormantare al def.Neagu Elena. beneficiara de plata ajutorului social (decedata pe data de 14.06.2015 in comuna Berceni ,act de deces nr.27 din 15.06.2015 )

HOTARARE Nr. 69 privind urgentarea demararii procedurii de scoatere la concurs in vederea ocuparii unui nr.de 5 posturi unice vacante in cadrul aparatului de specialitate al Primarului si Consiliul local ( Inspector urbanism,cadastru si agricultura,protectia mediului si consilier juridic )

HOTARARE Nr. 68 la proiectul de hotarare privind aprobarea retragerii loturilor de casa atribuite unui nr.de 13 beneficiari ai Legii 15/2003 care nu au reusit sa demareze procedura in vederea obtinerii autorizatiei de construire ,pentru construirea unei locuinte proprietate personala,sau la data aprobarii efective si asigurarea locatiei,nu se mai incadreaza fie ca si-au schimbat domiciliul, fie au dobandit o locuinta sau un teren

HOTARARE Nr. 66 privind aprobarea PUZ „Schimbare destinatie teren (Supr.-2506 mp) din zona locuinte in zona unitati agricole in vederea amplasarii unei ferme agricole in com.Berceni,sat Catunu,nr.cadastral 21224,Tarla 10 ,Parcela 572 si 565” proprietatea d-lui Boeru Ion.

HOTARARE Nr. 65 privind interzicerea deplasarii in tarlalele situate pe teritoriul comunei Berceni, de atelaje ,de vehicule, autovehicule si autoturisme pe perioada de la 25 august-15 oct.2015,pana la recoltarea in totalitate a culturilor agricole de toamna si eliberarea terenurilor,masuri valabile si pentru viitori ani agricoli

HOTARARE Nr. 64 privind aprobarea modificarii suprafetei aferente lotului de casa nr.29 din PUZ 1 Moara Noua (UTR 6A) atribuit d-nei Manghinita Mariana ,prin majorare ,de la 500 mp ,la 574 mp si implicit diminuarea suprafetei lotului nr.30 aflat pe latura de vecinatate est,de la 500 mp,la 426 mp.si care nu a fost atribuit pana in prezent

HOTARARE Nr. 39 Pentru aprobarea Regulamentului propriu privind obligatiile si responsabilitatile ce revin persoanelor fizice si juridice din comuna Berceni pentru buna gospodarire si infrumusetare a localitatii si protectia mediului, precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii

HOTARARE Nr. 19 Privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru com.Berceni din anul 2014

HOTARARE Nr. 18 Privind alegerea viceprimarului comunei Berceni, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 15 privind respingerea acordarii platii in avans catre Asociatia Judeteana de Fotbal pentru serviciul de arbitraj care va fi asigurat competitiilor sportive ale echipei de fotbal A.S.Dimbu-Corlatesti (care functioneaza pe langa Primaria comunei Berceni, judetul Prahova)

HOTARARE Nr. 14 privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Berceni, domnul Oprisan Ion

HOTARARE Nr. 13 privind aprobarea Studiului pedologic si agrochimic special al Amenajamentului pastoral din com.Berceni, pentru utilizarea rationala a suprafetelor de pajisti naturale izlaz comunal

HOTARARE Nr. 12 privind acordarea un ajutor de urgenta ,in suma de 500 lei .md Carocea Comel din comuna Berceni.satul Berceni ,nr.562 judetul Prahova, intrucat acesta a decedat pe data de 29 ian.2015 in Mun.Pioiesti, pentru a acoperi o parte din cheltuielile cu inmormantarea acestuia

HOTARARE Nr. 8 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si estimarile 2016 – 2018

HOTARARE Nr. 2 Privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru com.Berceni din anul 2013

Dimensiune font

Acest site utilizeaza module cookie pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close