Secretar general

Principalele activități ale secretarului general al comunei Berceni:

1.Îndeplinește atribuțiille prevăzute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ:

 • a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului, respectiv ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean, după caz;
 • b) participă la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
  c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, respectiv consiliul județean și președintele acestuia, precum și între aceștia și prefect;
  d) coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului județean și a dispozițiilor președintelui consiliului județean;
 • e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
  f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului județean, și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al ședințelor consiliului local, respectiv ale consiliului județean, și redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
  g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului județean, și comisiilor de specialitate ale acestuia;
  h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului 26/2000cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv si statutul asociatiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcționează;
 • i) poate propune primarului, respectiv președintelui consiliului județean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
  j) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor județeni;
 • k) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care il prezintă președintelui de ședință, respectiv președintelui consiliului județean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
  l) informează președintele de sedință, respectiv președintele consiliului județean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul si la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local, respectiv a consiliului județean;
  m) asigură întocmirea dosarelor de sedință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;
 • n) urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale consiliului județean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii județeni care se încadrează în dispozițiile art. 228 alin. (2); informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;
 • o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
 • p) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar.

2.Îndeplinește proceduri prevăzute de Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.

3.Înregistrează contractele de arendă.

4.Urmărește modul de completare a registrului agricol.

5.Defășoară activitatea de elaborare a procedurilor succesorale.

6.Alte atribuții prevăzute de lege precum avizarea pentru legalitate a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire eliberate conform Legii nr.50/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

Jurist - Stuparu Sorina

Jurist - Stuparu Sorina

Secretar

Telefon:  0732 291 910